LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 28 ก.พ. 2567ศึกษามาแล้ว! รู้หรือไม่ โรงเรียนไหนยังฝืนคำสั่ง "ครูนอนเวร" ร้องเรียนได้ สายด่วนการศึกษา 1579 28 ก.พ. 2567ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ 27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

ขอเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ)

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่สร้างขึ้น ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามิทรภักดี) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวน 193 คน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster random sampling) 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย ( )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบสมมุติฐานแบบ t-test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1.    ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ) ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เท่ากับ 81.58/83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทุกกลุ่มการทดลอง
2.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทุกชุด
    3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x¯ = 4.29, คิดเป็นร้อยละ 85.82) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงจากมากไปหาน้อยเมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านพบว่าด้านบรรยากาศในการเรียน ในภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x¯ = 4.33, คิดเป็นร้อยละ 86.54) ด้านระยะเวลาในการเรียน (x¯ = 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.47) ด้านการประเมินผลในการเรียน ( x¯ = 4.28, คิดเป็นร้อยละ 85.60)และด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน ( x¯ = 4.23, คิดเป็นร้อยละ 84.69) ตามลำดับ
panitaying 15 ส.ค. 2566 เวลา 14:35 น. 0 199
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^