LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนารูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน

usericon

การพัฒนารูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน เพื่อส่งเสริม
        ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย        นางดวงสุดา ปาตังตะโร
ปีที่ทำวิจัย    2564

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการอ่านเพื่อ-
ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่านที่พัฒนาขึ้น การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามจากครูภาษาไทยและครูวิชาการ จำนวน 10 คน สนทนากลุ่มครูสอนภาษาไทย จำนวน 6 คน และสอบถามนักเรียน เรื่องสภาพปัญหาการอ่านภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ระยะที่ 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน โดยการศึกษาเอกสาร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ โดยนำรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่านที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการอ่าน
แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน จำนวน 6 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม จัดเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 53 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 50 คน และระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยการสอบถามครูผู้ใช้รูปแบบและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน แบ่งเป็นครูในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 10 คน และครูโรงเรียนอื่นที่นำรูปแบบไปใช้ จำนวน 10 คน สอบถามนักเรียนและสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามครู เรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการสอนอ่านภาษาไทย แบบเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่มครู แบบสอบถามนักเรียน เรื่อง สภาพปัญหาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความเข้าใจการอ่านภาษาไทย แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน และแบบประเมินรูปแบบการอ่านสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t - test การหาประสิทธิภาพรูปแบบ และการหาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธี
การสรุปประเด็น

    ผลการวิจัยพบว่า
    1) ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ นักเรียนอ่านแล้วสามารถสรุปความ ตีความได้ในระดับน้อย ครูขาดการปรับปรุงวิธีการสอนอ่านอย่างจริงจัง ครูมีความเห็นว่าควรปรับปรุงรูปแบบการอ่านเป็นแบบกลุ่มขนาดเล็ก
    2) รูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาการอ่าน ขั้นตอนกิจกรรมการอ่าน และการวัดและประเมินผล โดยขั้นตอนกิจกรรมการอ่านอ่าน 5 ขั้น ซึ่งเรียกว่า PSDRC model คือ ขั้นเตรียม (Preparation) ขั้นเรียนรู้เนื้อหา (Study) ขั้นสาธิตการอ่าน (Demonstration) ขั้นอ่านร่วมกัน (Reading) และขั้นสรุปผลการอ่าน (Conclusion)    
    3) กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน มีคะแนนความเข้าใจการอ่านภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    4) นักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับความพึงพอใจในการเรียนระดับมากที่สุด นักเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรียนรู้เมื่อทดสอบที่ระยะหลังเรียน 8 สัปดาห์ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่านโดยผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ประสิทธิภาพของรูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่านที่พัฒนาขึ้น เท่ากับ 90.89/91.13 ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบ เท่ากับ 0.7552
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^