LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย

usericon

ชื่อผลงาน รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้ ISARA Model
โดย : นางสาวอิสระ ชอนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2

        การนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้ ISARA Modelเป็นรูปแบบการนิเทศการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และกระบวนการนิเทศ มาใช้ในการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงานพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
            ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
            ในขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยแบ่งตามระดับคุณภาพเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวางใจ กลุ่มไว้ใจ กลุ่มใส่ใจ และกลุ่มห่วงใย ในภาพรวม และรายโรงเรียน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อแสดงคะแนนระดับความสามารถในการอ่านและเขียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2
            ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการออกแบบรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้ ISARA Model ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน คือ นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 80 หมายถึง จำนวนนักเรียนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มไว้ใจและกลุ่มวางใจ มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
            ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน (DO) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 181 โรงเรียน เพื่อนำรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้ ISARA Model ไปใช้ดำเนินงานพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 181 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
            I : Information (ข้อมูลสารสนเทศ) เป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและผลการทดสอบความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
            S : Share to design (การแบ่งปันสู่การออกแบบ) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทย เพื่อนำมาสู่การออกแบบนวัตกรรมการนิเทศและการพัฒนาเครื่องมือที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงและตรงกับความต้องการของครูผู้สอน
            A : Action (การดำเนินงานตามแผน) เป็นการนำรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด
            R : Reflect (สะท้อนผลการดำเนินงาน) เป็นการนิเทศ ติดตาม รับทราบผล การดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือ แนะนำของศึกษานิเทศก์ทุกคน เป็นการประเมินกระบวนการนิเทศทุกมิติทั้งกระบวนการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผู้รับการนิเทศและตัวผู้นิเทศ จากนั้นจึงสรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
            A : Accountable (การร่วมรับผิดชอบ) เป็นการร่วมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากนวัตกรรมการนิเทศ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลการดำเนินงาน รวมถึงชื่นชมในความสำเร็จ มีการขยายผลของความสำเร็จสู่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาสู่ความมีคุณภาพที่ยั่งยืน
            ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตราจสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้ ISARA Model
            ขั้นตอนที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) และนำผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยใช้ ISARA Model มาวิเคราะห์และสะท้อนผล เพื่อค้นหาปัญหา อุปสรรค ที่ควรแก้ไข ปรับปรุงเพื่อนำไปวางแผนในการปฏิบัติครั้งต่อไปเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษามีคุณภาพที่ยั่งยืน
ผลการอ่านการเขียนภาษาไทย โดยใช้ ISARA Model
แบบสรุปคะแนนการอ่านการเขียน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564

แบบสรุปคะแนนการอ่านการเขียน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2565
ชั้น    จำนวน (คน)    จำนวนนักเรียน (คน)
        (1)กลุ่มห่วงใย    (2)กลุ่มใส่ใจ    (3)กลุ่มไว้ใจ    (4)กลุ่มวางใจ    กลุ่ม(3)+(4)
ป.1    2879    167    226    699    1787    2486
ป.2    3081    150    242    800    1889    2689
ป.3    3137    185    307    860    1785    2645
ป.4    3513    247    588    1170    1508    2678
ป.5    3433    211    521    1192    1509    2701
ป.6    3234    185    355    1142    1552    2694
รวม    19,277    1145    2239    5863    10030    15893
ร้อยละ    5.94    11.61    30.41    52.03    82.44
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^