LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

นวัตกรรมการจัดการขยะ 5C

usericon

ด้านการต้านทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและได้กำหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ด้านสิ่งแวดล้อม มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่น ในอดีตปัญหาเรื่องความสมดุลของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลของตัวเองได้ แต่ปัจจุบันปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในบางส่วนของโลก ประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา รวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง และมนุษย์เป็นผู้ทำลาย ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนอยู่มาก และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย เล่นกีฬาในตอนเย็น ขยะมูลฝอยมาจากหลายสาเหตุ ทั้งการบริโภคอาหาร ขนมต่าง ๆ ขวดน้ำดื่ม หรือของใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทำใหเกิดขยะมูลฝอยจำนวนมาก นอกจากนี้จากสภาพทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลไทรงามรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งให้ความร่มรื่นแก่นักเรียน แต่ในฤดูร้อนก็ทำให้เกิดใบไม้ร่วงจำนวนมาก ส่งผลให้ขยะมีมากขึ้น จึงทำให้โรงเรียนประสบปัญหาจากขยะในทุกประเภท
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีบริบทด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งโครงการได้กำหนดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ จึงได้นำเป้าหมายของทั้งสองอย่างมาจัดกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงเกิดเป็นนวัตกรรม “5C” เป็นนวัตกรรมการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดการขยะ ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการให้โรงเรียน ครู ผู้เรียน และชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการคัดแยกขยะเพื่อให้โรงเรียนสะอาด ช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ซึ่งจะช่วยพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพกาย และจิตที่ดี มีระเบียบวินัยมากขึ้น ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรและยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนอนุบาลไทรงามจึงได้ใช้นวัตกรรม “5C” ขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคลากรคัดแยกขยะ รวมไปถึงยังสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีโดย เริ่มกิจกรรมการคัดแยกขยะ ในห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องเรียน ใช้สิ่งต่าง ๆ ให้คุ้มค่าที่สุด พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยกันคัดแยกขยะให้เป็นนิสัย นอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^