LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

usericon

แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การวางแผนการศึกษาโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
ชื่อผู้พัฒนา : นางสาวจุฑารัตน์ สงวนคำ
โรงเรียนสตรีพังงา    จังหวัดพังงา    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
โทรศัพท์มือถือ : 0867428965    E-mail : juta.saa28@gmail.com
1. ความสำคัญของปฏิบัติที่เป็นเลิศ
    ปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ,2564)
    ทักษะด้านการวางแผนเป็นทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบความคิด หรือความสามารถในการคิดวางแผนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย เช่น การจัดลำดับขั้นตอนความสำคัญ การตัดสินใจที่ดี การกำหนดหรือมอบหมายงานที่เหมาะสมกับทักษะ การวางแผนการจัดการ เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะทางการคิดที่ทำให้สามารถทำงานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมพิศ โห้งาม ,2553) การวางแผนการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งของการจัดการศึกษาทุกระดับ เพราะก่อนจะดำเนินการใดๆ ต้องมีการวางแผนเป็นระบบมีขั้นตอนกระบวนการเพื่อเป็นกรอบหรือเป็นเค้าโครง ในการทำงานและองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการวางแผนงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลายแล้วนามาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษา
    ทฤษฎีพหุปัญญา ของ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งมีหลายด้าน หลายมุม แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม ในขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญาของมนุษย์แต่ละคน คนหนึ่งอาจเก่งเพียงด้านเดียว หรือเก่งหลายด้าน หรืออาจไม่เก่งเลยสักด้าน แต่ที่ชัดเจน คือ แต่ละคนมักมีปัญญาด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่มีปัญญาทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่มีเลยสักด้านเดียว นับเป็นทฤษฎีที่ช่วยจุดประกายความหวัง เปิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาด้านสติปัญญาของมนุษย์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในกลุ่มเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพร่อง และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (H. Gardner ,1997)
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพังงาส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องของการกำหนดสายการเรียน ซึ่งนักเรียนที่เลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในแผนการเรียนใดเพื่อให้ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง หากทางเลือกของนักเรียนถูกกำหนดให้แคบและอาจไม่รองรับกับความชอบความสนใจของตนเอง กลายเป็นปัญหาเรียนแล้วไม่มีความสุข ไม่สนุก หรือไม่ชอบ เรียนให้ผ่านไปวันๆ เพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยที่ยังไม่รู้ว่าตนเองสนใจหรือถนัดเรื่องไหน และท้ายที่สุดก็ส่งผลให้เกิดความเครียดตามมา
    เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถวางแผนการศึกษาได้ ครูผู้สอนจึงจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ มาใช้ในการประเมินความสามารถของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสามารถของตนเอง ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดอ่อนของตน เสริมความมั่นใจในตนเอง และช่วยในการประเมินทักษะพื้นฐานและระดับของนักเรียนได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการเรียนและการวางแผนการศึกษาของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในลำดับต่อไป

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
    2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อประเมินความสามารถและพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา
2.1.2 เพื่อศึกษาความสามารถด้านที่เด่นของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
2.1.3 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสามารถของตนเองและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดอ่อนของตน
2.1.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารจัดการด้านการเรียนและการวางแผนการศึกษาของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.2 เป้าหมายของการดำเนินงาน
        2.2.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 สามารถหาด้านที่เด่นของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับมากขึ้นไป
2.2.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดกระบวนการในการคิด การตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถบริหารจัดการด้านการเรียนและการวางแผนการศึกษาของนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ขั้นวางแผน (Plan)
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรและทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
3.1.2 ศึกษารูปแบบการจัดการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนร
3.1.3 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1.4 จัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
3.2 ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)
    3.2.1 ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละคน
    3.2.2 ครูอธิบายถึงหน่วยการเรียนรู้ที่สอน รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
3.2.3 ครูนำเสนอแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาให้นักเรียนพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการทำโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ตรงกับความสามารถ หรือ ตามความเป็นจริงของนักเรียน ซึ่งแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 80 ข้อ
3.2.4 หลังจากนำเสนอแบบทดสอบแล้วให้เวลานักเรียน 20 นาทีในการทำแบบประเมิน
3.2.5 ครูให้นักเรียนรวมคะแนน ลงในตารางเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลลงในแผนภาพแสดงทักษะทางพหุปัญญา
3.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
        3.3.1 นักเรียนมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรม โดยมีครูทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ
3.3.2 เมื่อนักเรียนจัดทำแบบประเมินแล้ว ครูทำหน้าที่ตรวจสอบ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
3.4 การสะท้อนผล (Action)
3.4.1 นำผลจากการประเมิน ผลจากการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้มาสรุป
4. ผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ
    4.1 ผลการดำเนินงาน
        4.1.1 นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้นโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
        4.1.2 นักเรียนเกิดกระบวนการคิดมากขึ้น โดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
        4.1.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง    
        4.1.4 นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน
    4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
        4.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการประเมินและพัฒนาความสามารถทางการเรียนของตนเองตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ได้
4.2.2 นักเรียนสามารถค้นหาด้านที่เด่นของนักเรียนตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ได้
4.2.3 นักเรียนเข้าใจความสามารถของตนเองและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดอ่อนของตนได้

5. ปัจจัยความสำเร็จ
    5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ ช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนในการวางแผนการศึกษา
    5.2 นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของครูและนำผลการจัดการเรียนการสอนไปพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.3 ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความสนใจต่อความต้องการในการเรียนรู้และส่งเสริมนักเรียนสู่การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ

6. บทเรียนที่ได้รับ
    6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้กับนักเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ในความสามารถของตนเอง
6.2 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาด้วยทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
6.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาแนะแนว ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี ส่งงานครบและตรงเวลา
juta.saa28 21 ก.ค. 2566 เวลา 15:48 น. 0 321
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^