LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ

usericon

ชื่่อเรื่่อง การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา
โรงเรียน บ้านอาจสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ปีการศึกษา 2564
บทคัดย่อ
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ และ เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ การดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้วิจัย และคณะครูโรงเรียนบ้านอาจสามารถ จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และการบันทึกเอกสาร ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า
1. ผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ จำนวน 2 วงรอบ 8 ขั้นตอน ปัจจัยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้เป้าหมายเชิงประจักษ์ จากการดำเนินการในวงรอบที่ 1 ตามแผนงานโครงการหลัก (Master Projects Plan) จำนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยครูสอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการคิด ทุกระดับชั้นเรียน ทั้งระบบของสถานศึกษา จากเป้าหมายเชิงประจักษ์ 3 ข้อ ซึ่งมาจากองค์ประกอบที่ 4 สถานศึกษาสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายเชิงประจักษ์ได้ 2 ข้อ ยังมีเป้าหมายเชิงประจักษ์ ยังทำไม่สำเร็จอีก 1 ข้อ คือ กลุ่มครูมีภาวะผู้นำที่เป็นผู้สร้างให้เกิดการนำ และภาวะผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 2) โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีลักษณะเป้าหมายเชิงประจักษ์รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมาจากองค์ประกอบที่ 1,2 และ 5 สถานศึกษาสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายเชิงประจักษ์ได้ 9 ข้อ ยังมีเป้าหมายเชิงประจักษ์ ยังทำไม่สำเร็จอีก 1 ข้อ คือ ครูทุกคนคือผู้เรียนซึ่งเรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีลักษณะเป้าหมายเชิงประจักษ์รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ข้อ ซึ่งมาจากองค์ประกอบที่ 3 สถานศึกษาสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายเชิงประจักษ์ได้ครบทุกข้อ จึงได้ดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวงรอบที่ 2 ต่อ โดยดำเนินการยกระดับความสำเร็จของเป้าหมายเชิงประจักษ์ที่ประสบผลสำเร็จแล้วให้เพิ่มสูงขึ้น ส่วนตัวบ่งชี้เป้าหมายเชิงประจักษ์ ยังดำเนินการไม่สำเร็จ นำกลับมาเข้าสู่ขั้นตอน PAOR ในรอบที่ 2 เพื่อดำเนินการให้ประสบกับความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายครบทุกเป้าหมายเชิงประจักษ์
2. ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียน บ้านอาจสามารถ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ประเด็น ดังนี้
     1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล พบว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน บ้านอาจสามารถ มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป มีความรัก ผูกพัน ห่วงใยสถานศึกษา ถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาที่จะต้องร่วมมือร่วมพลัง ในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการทางการศึกษา
     2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มบุคคล พบว่า คณะครูของโรงเรียนบ้านอาจสามารถ มีความรัก
ความสามัคคี รวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork) กลุ่มครู มีการประสานสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม การพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียนให้บรรลุความสำเร็จตาม เป้าหมาย
     3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เกิดขึ้น เช่น มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เข้มแข็ง (PLC) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น โรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นคนไทยที่มีศักยภาพมีความพร้อมอย่างรอบด้านในศตวรรษที่ 21 (21st Century) และเป็นคนไทยที่เปี่ยมด้วยคุณภาพยุคการศึกษา Thailand 4.0
carry53 19 ก.ค. 2566 เวลา 22:23 น. 0 206
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^