LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูฯ

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
ผู้วิจัย      นางสาวสุปราณี สงวนรัษฎ์
ปีที่ทำวิจัย     2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน 2) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อของรูปแบบ เทปบันทึกการประชุม แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรง และความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยการจัดประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ 50 คน 2) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนภายในอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 3) ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 386 คน

ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน พบว่า มีความตรงและความเหมาะสมมากโดยบูรณาการ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน (Teacher development : T) 2) การส่งเสริมครูด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน (Teacher develop-ment of using technology for teaching : T) 3) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community : P) และ 4) การนิเทศภายในสถานศึกษา (Class visit/supervision in the school : C) มีชื่อว่า TTPC Model
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน พบว่า การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน (TTPC Model) ทำให้ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนา และใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ และการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด และมีทักษะการแก้ปัญหาที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิม
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน (TTPC Model) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาดอยู่ในระดับมาก

pawitchaya 19 ก.ค. 2566 เวลา 15:15 น. 0 135
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^