LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่
ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย ธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 37 คน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาความพึงพอใจ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 37 คน ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุค โควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สรุปผลการวิจัย

    1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและ มีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 12 แผน มีค่าเท่ากับ 271.37 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน นำมาหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.45 ส่วนค่าเฉลี่ย หลังเรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 25.65 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.50 ซึ่งมีค่าเท่ากับประสิทธิภาพของผลลัพธ์
    ดังนั้น ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 89.45/85.50 เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด / คือ 80/80 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามสมมติฐานข้อ 1
    2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 20.24 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.65 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 5.41 คะแนน และร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 26.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน มีคะแนนความก้าวหน้าตั้งแต่ 2 ถึง 9 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง และเมื่อนำผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ โดยใช้ t- test พบว่า หลังจากนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุค โควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจริง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2
    3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุค โควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.84 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.19 แสดงว่า นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสนใจเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่กำหนดไว้ เมื่อศึกษาความพึงพอใจจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย สามารถอธิบายผลได้ ดังนี้
        1. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.30
        2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.35
        3. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.11
        4. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.00
    จะเห็นได้ว่า ผลที่เกิดกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สามารถหาคำตอบ แก้ปัญหาจากการลงมือทำ เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ที่นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้รู้ สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการดำรงชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ในครั้งนี้ยังบรรลุมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าวร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^