LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่
ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย ธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 37 คน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาความพึงพอใจ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 37 คน ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุค โควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สรุปผลการวิจัย

    1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและ มีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 12 แผน มีค่าเท่ากับ 271.37 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน นำมาหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.45 ส่วนค่าเฉลี่ย หลังเรียนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 25.65 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.50 ซึ่งมีค่าเท่ากับประสิทธิภาพของผลลัพธ์
    ดังนั้น ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 89.45/85.50 เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด / คือ 80/80 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามสมมติฐานข้อ 1
    2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 20.24 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.65 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 5.41 คะแนน และร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 26.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน มีคะแนนความก้าวหน้าตั้งแต่ 2 ถึง 9 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง และเมื่อนำผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ โดยใช้ t- test พบว่า หลังจากนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุค โควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจริง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2
    3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุค โควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.84 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.19 แสดงว่า นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสนใจเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่กำหนดไว้ เมื่อศึกษาความพึงพอใจจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย สามารถอธิบายผลได้ ดังนี้
        1. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.80 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.30
        2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.35
        3. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.11
        4. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.00
    จะเห็นได้ว่า ผลที่เกิดกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรื่อง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 สู่ชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สามารถหาคำตอบ แก้ปัญหาจากการลงมือทำ เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ที่นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้รู้ สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการดำรงชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ในครั้งนี้ยังบรรลุมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าวthitaphat 16 พ.ค. 2566 เวลา 15:55 น. 0 130
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <