LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน

usericon

เรื่องที่วิจัย : รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้วิจัย : นางไอนี สุระกำแหง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านตะโละใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา ๒๕๖๓

บทคัดย่อ

     การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านตะโละใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน ๓๐ คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เรื่อง สระเสียงยาว (สระ อา อี อู เอ แอ อือ โอ ใอ ไอ) โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑๑ แผน ระยะเวลาที่ทำการวิจัย ใช้เวลา ๒๐ ชั่วโมง ซึ่งรวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทำการวิจัยในเวลาเรียนปกติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สัปดาห์ละ ๑ - ๒ ชั่วโมง ตัวแปรที่วิจัยได้แก่ ๑) ตัวแปรต้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง สระเสียงยาว (สระ อา อี อู เอ แอ อือ โอ ใอ ไอ) ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่า ร้อยละ (% ) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และทดสอบค่าที ( t-test)
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโละใส เรื่อง สระเสียงยาว (สระ อา อี อู เอ แอ อือ โอ ใอ ไอ) มีประสิทธิภาพ (E_(1 )/ E_2) เท่ากับ ๘๐.๑๑ / ๘๒.๓๓ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ๘๐ / ๘๐ เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ๒) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโละใส จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระเสียงยาว (สระ อา อี อู เอ แอ อือ โอ ใอ ไอ) โดยก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๖.๓๐ จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๔ และหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒๔.๗๐ จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๓ ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน มีค่าการพัฒนาตั้งแต่ ๒ – ๒๒ คะแนน เมื่อรวมคะแนนความแตกต่างก่อนและหลังเรียน พบว่า มีค่าความแตกต่างเท่ากับ ๘.๓๗ คะแนน และได้ค่าผลรวมของค่าความแตกต่างแต่ละตัวยกกำลังสองเท่ากับ ๑๐๕.๓๗ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านตะโละใส เรื่อง สระเสียงยาว (สระ อา อี อู เอ แอ อือ โอ ใอ ไอ) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .๐๕ เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
inee2825 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:16 น. 0 167
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <