LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

การเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

ชื่อผลงานวิจัย    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ชื่อผู้วิจัย    นางประกายแก้ว ปุยฝ้าย
พ.ศ.    2566

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ (5) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที t-test (Dependent)
    ผลการพัฒนา พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.00/83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.6869 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.69 3) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) คะแนนเฉลี่ยของทักษะการคิดวิเคราะห์หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก, โครงงานคุณธรรมนักเรียน, แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

Research Title     Developing active learning moral project according to sufficiency economy thought activity of junior high school students, Baan Jang Kok Laam Jang Kah School, Roi Et Primary Educational Service Area Office 1
Researcher    Mrs. Prakaikeaw Puyfai
Year    2023

Abstract

This research has the objective for (1) To develop the active learning moral project according to sufficiency economy thought of junior high school students, Baan Jang Kok Laam Jang Kah School, Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 that has effectiveness according to criteria 80/80. (2) To study the effectiveness index of learning activity. (3) To compare the formal outcome before learning, and after learning that junior high school students participated the active learning moral project according to sufficiency economy thought, Baan Jang Kok Laam Jang Kah School, Roi Et Primary Educational Service Area Office 1. (4) To compare student’s ability to analyze before learning, and after learning. (5) To find satisfactions of learner that effecting the active learning moral according to sufficiency economy thought of junior high school students, Baan Jang Kok Laam Jang Kah School, Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 sample of the research is 20 grade 7 students, Baan Jang Kok Laam Jang Kah School, Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 in the 1st semester academic year 2022. By using the collecting data tools such as the organizing active learning moral project according to sufficiency economy thought plan, the active learning moral project according to sufficiency economy thought effectiveness survey and the satisfaction survey for the students that participated the active learning moral project according to sufficiency economy thought. The statistics that using to analyze to find the efficiency of organizing learning plan by using percentage that according to criteria 80/80. The learning test of learner by using T-test and analyzing satisfactions of learners that effecting the active learning moral project by using percentage ( ) and standard deviation (S.D.).
    Development results are 1) The result of finding efficiency of the active learning moral project according to sufficiency economy thought of junior high school students, Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 has efficiency value is 81.00/83.50 that higher that standard criteria 80/80 2) The effectiveness index of active learning moral project according to sufficiency economy activity equal to 0.6869 that means students have more knowledge by 68.69 percentage 3) The outcomes of the active learning moral project according to sufficiency economy thought of junior high school students, Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 are the percentage before learning is 10.20 points and the percentage after learning is 16.25 points. Then after compare between before learning, and after learning efficiency scores the result is after learner participated the activity the score is significantly higher in the level of .05. 4) The average result of student’s ability to analyze after participated the active learning moral project according to sufficiency economy thought the score is significantly higher than before learning in the level of .05. 5) The satisfaction survey overall result of learners after participated the active learning moral project according to sufficiency economy thought is in the high level ( = 4.18) and standard deviation (S.D. = 0.43).

Keywords: Active learning activity, Student moral project and Sufficiency economy thought
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^