LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) (เพิ่มเติม) - ผลย้ายครู 2567 สพม.ชลบุรี ระยอง 25 เม.ย. 2567สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 เม.ย. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567 24 เม.ย. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 350 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,540 - 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567 24 เม.ย. 2567สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เลย เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

usericon

ชื่อผลงาน     การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน    มยุรี แสนสุข
หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ปีการศึกษา    2564

บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 25644) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 การประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) และระยะที่ 3 หลังการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินผลผลิต (Product) ใช้การประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูล คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนมะขาม จำนวน 51 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม excel เพื่อหาค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการประเมินโครงการ พบว่า
    สภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ((X ̅) = 4.43, S.D = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ ((X ̅) = 4.29, S.D. = 0.64) ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีดำเนินโครงการ ((X ̅) = 4.29, S.D. = 0.64)
    ปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความพร้อมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ((X ̅) = 4.29, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าคะแนน เฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ((X ̅) = 4.69, S.D. = 0.46) ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ ((X ̅) = 4.02, S.D. = 0.70)
    กระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ((X ̅) = 4.50, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อและระดับมาก 6 ข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการ ((X ̅) = 4.67, S.D. = 0.47) ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม ((X ̅) = 4.27, S.D. = 0.63)
    ผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ((X ̅) = 4.31, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านมีจิตสาธารณะ ((X ̅) = 4.42, S.D. = 0.53) ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านความสุภาพ ((X ̅) = 4.20, S.D. = 0.67) เมื่อเรียงลำดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามารถเรียงลำดับ ได้ดังนี้ คือ ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านความขยัน ด้านความสามัคคี ด้านความประหยัด ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรับผิดชอบ และด้านความสุภาพ
    ผลการประเมินภาพรวม ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก ((X ̅) = 4.39, S.D. = 0.61) การประเมินผลผลิต (Product) มีผลการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ((X ̅) = 4.31, S.D. = 0.62) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ((X ̅) = 4.45, S.D. = 0.60) การประเมินกระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ((X ̅) = 4.50, S.D. = 0.59) และการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ((X ̅) = 4.30, S.D. = 0.62)

mayuree-noo 05 มี.ค. 2566 เวลา 21:59 น. 0 345
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^