LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 24 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 22 พ.ค. 2567สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 22 พ.ค. 2567สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ

usericon

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาอย่างมีประสิทธิผล

ผู้รายงาน นางลักขณา คันธสม
ปีที่รายงาน 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาอย่างมีประสิทธิผล เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนจานวน 130 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สัมภาษณ์เชิงลึกการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ จากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาเป้าหมาย จานวน 3 แห่ง รวม 9 คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาอย่างมีประสิทธิผล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน โดยการประชุมสนทนากลุ่ม ระยะที่ 3 การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาอย่างมีประสิทธิผล ในโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ตลอดปีการศึกษา 2563 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ครูฝ่ายวิชาการ จานวน 15 คน ระยะที่ 4 ประเมินยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาอย่างมีประสิทธิผล จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 17 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาอย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับนโยบายการบริหารวิชาการ มีแนวดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการ จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน ให้ความสำคัญการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาต่อเนื่อง ครบถ้วนและสม่ำเสมอ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ มีแนวดำเนินการ คือ ส่งเสริมการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียน การมีจุดมุ่งหมายของการสอนที่ชัดเจนระหว่างครูและผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างการใช้สื่อ

เทคโนโลยีและพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ มีแนวดำเนินการ คือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างครบถ้วน การจัดทำห้องปฏิบัติการพิเศษในทุกสาระการเรียนรู้ การพัฒนาและจัดทำแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมครูและนักเรียนในการใช้สื่อและเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนที่เข้าใช้ฐานข้อมูลดิจิตอลจากระบบเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาภูมิหลังเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน มีแนวดำเนินการ คือ การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและครบทุกคน การศึกษาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความพากเพียร การส่งเสริมเจตคติ คุณลักษณะนักเรียน การส่งเสริมทักษะ ความสามารถของผู้เรียน จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย มีแนวดำเนินการ คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจพื้นฐานและความแตกต่างรายบุคคลของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้ความรักความอบอุ่น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เรียนในปกครอง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนทุกด้าน การจัดให้ความรู้ต่อผู้ปกครองในการใช้เวลากับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ผู้ปกครองร่วมมือกับสถานศึกษาในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมินยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคาอย่างมีประสิทธิผล พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
kansakha4 04 มี.ค. 2566 เวลา 15:55 น. 0 324
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^