LASTEST NEWS

20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20 ก.พ. 2567สพฐ.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัคร 14-20 มี.ค.2567 19 ก.พ. 2567โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567  19 ก.พ. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา - รายงานตัว 29 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย สพป.นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 10 อัตรา - รายงานตัว 23 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 ก.พ. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
ผู้รายงาน นางลักขณา คันธสม
ปีที่รายงาน 2564
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL)ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L.Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 4 ด้าน คือ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินการงานตามโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคา ปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 239 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมิน จานวน 11 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสารวจรายการ แบบสอบถามปลายเปิด และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของโรงเรียน ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประเมินความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการกับนโยบาย ปรากฏผลดังนี้
1.1 ผลการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นว่าสภาพความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาด้านกีฬาวอลเลย์บอล มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.36, S.D.=0.05)
1.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน ( X =4.30, S.D.=0.38) ความต้องการของบุคลากร( X =4.29, S.D.= 0.47) และความเป็นไปได้ของโครงการ ( X = 4.39, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาภาพรวมในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.33, S.D.=0.09) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนดไว้ ( X =4.00)
2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น และวิธีดำเนินการ ปรากฏผลดังนี้
2.1 ผลการประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นของครูผู้รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวกับความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นที่จะนำมาเป็นปัจจัยในการดำเนินงานคือ สถานที่ พื้นที่ดำเนินการระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตลอดจนบุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.60,S.D.=0.41) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนดไว้ ( X =4.00)
2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของวิธีดำเนินการของครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีดำเนินการของโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.67 S.D.=0.09) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนดไว้ ( X =4.00)
3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา จากการประเมินของครูผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62, S.D.=0.36) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนดไว้ ( X =4.00)
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล และคุณภาพนักเรียนโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคง ปีการศึกษา2563 และปีการศึกษา 2564 ปรากฏผลดังนี้
4.1 ผลการประเมินครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ประเมินหลังดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.82, S.D.= 0.01)
4.2 ผลการประเมินของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ประเมินหลังดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57,S.D.=0.05)
4.3 ผลการประเมินของผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา ประเมินหลังดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล ของโรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58, S.D.=0.06)
4.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒วัดสว่างคงคา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6โดยรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนหลังดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2564 (82.61) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียนก่อนดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2563 (71.08)
kansakha4 03 มี.ค. 2566 เวลา 16:25 น. 0 315
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^