LASTEST NEWS

09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท 08 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน

usericon

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ 3) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์
    ประชากร กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 92 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์จากเรื่อง วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน


ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน (X-bar) มีค่าเท่ากับ 83.46 และร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียน (X-bar) มีค่าเท่ากับ 83.11 แสดงว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 83.46 / 83.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนเท่ากับ 13.90 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.33 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์หลังเรียน 24.93 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.11 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.7598 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ75.98
    3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย (X-bar) = 4.77, S.D. = 0.43 รองลงมาคือ สื่อช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x-bar) = 4.37, S.D. = 0.71 และนักเรียนสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน มีค่าเฉลี่ย (X-bar) = 4.30, S.D. = 0.75 นอกจากนั้นในข้ออื่น ๆ ความพึงพอใจยังอยู่ในระดับมากตามเกณฑ์ทุกข้อและได้ค่าเฉลี่ยรวม (x-bar) = 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.73 ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <