LASTEST NEWS

09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท 08 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

usericon

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รายงาน    ณิชาวีร์ สว่างพนาพันธุ์
ปีการศึกษา    2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ที่มุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) 3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) และ 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) แบ่งเป็น การประเมินผลการดำเนินงาน (Output Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 9 คน (ไม่รวมครูผู้รับผิดชอบโครงการ) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านบริบท (Context Evaluation : C) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ฉบับที่ 4 ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ประเมินโดยคณะครูและผู้ปกครอง และแบบประเมินฉบับที่ 5 ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ประเมินโดยนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D.= 0.45) และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท (Context Evaluation : C) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.72, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) ( = 4.68, S.D.= 0.51) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ( = 4.60, S.D.= 0.51) และด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ( = 4.51, S.D.= 0.29) ตามลำดับ ซึ่งผลการประเมินแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D.= 0.49) และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคาดหวังผลของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.79, S.D.= 0.48) รองลงมา คือ ด้านความจำเป็นของโครงการ ( = 4.74, S.D.= 0.49) ด้านความต้องการของโครงการ ( = 4.72, S.D.= 0.47) และด้านความเหมาะสมของโครงการ ( = 4.68, S.D.= 0.51) ตามลำดับ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D.= 0.51) และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.74, S.D.= 0.54) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ( = 4.73, S.D.= 0.50) ด้านการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ( = 4.67, S.D.= 0.51) ด้านงบประมาณ ( = 4.54, S.D.= 0.51) และด้านการกำหนดคุณธรรมของนักเรียน ( = 4.61, S.D.= 0.51) ตามลำดับ
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D.= 0.51) และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมีการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.81, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ด้านมีการประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ( = 4.78, S.D.= 0.50) ขณะที่ ด้านมีการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.42, S.D.= 0.59) ตามลำดับ
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ประเมินโดย คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D.= 0.29) และผ่านเกณฑ์การประเมิน
thayaya2522 27 ก.พ. 2566 เวลา 14:24 น. 0 90
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <