LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

usericon

การศึกษาเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญา
    ของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผู้รายงาน    นางสาวสุกัญญา ไตรสำราญ
ปีที่ศึกษา    2564
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีและ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 4.1) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 4.2) ศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และ 4.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และเนื้อหา ด้านกระบวนการและทักษะ และด้านเจตคติ
    ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564 รวมจำนวน 143 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 114 คน จำแนกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครู จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 61 คน และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 38 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
    เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
    ผลการประเมิน
    1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ภาพรวม มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D.= 0.10)
    2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่า
ภาพรวม มีความเพียงพอหรือความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 4.48 , S.D.= 0.35)
    3. ผลการประเมินกระบวนการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่า
ภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D.= 0.34)
    4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่า
สรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
        4.1 ผลการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ก่อนดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการ พบว่า ก่อนดำเนินโครงการ ภาพรวม มีระดับผลดำเนินการ อยู่ในระดับมาก ( = 3.61, S.D.= 0.59) และหลังดำเนินโครงการ ภาพรวม มีระดับผลดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D.= 0.22) และผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ จำแนกตามคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
            4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D.= 0.24)
        4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และเนื้อหา ด้านกระบวนการและทักษะ และด้านเจตคติ พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D.= 0.33)
krusu6966 22 ก.พ. 2566 เวลา 13:11 น. 0 250
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^