LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

usericon

บทคัดย่อ
    
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จังหวัดสระบุรี 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากครูนำความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู และการศึกษาพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 581 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน พนักงานครู จำนวน 56 คน และนักเรียน จำนวน 518 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป


    ผลการประเมินพบว่า
    1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านบริบทต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
    2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
    3. ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินการ ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
    4. ด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีคะแนนเฉลี่ย ( ) ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม
    5. ด้านผลกระทบ พบว่า พนักงานครูที่นำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
niramol1979 19 ก.พ. 2566 เวลา 20:35 น. 0 251
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^