LASTEST NEWS

09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท 08 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

usericon

บทคัดย่อ
    
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จังหวัดสระบุรี 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากครูนำความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู และการศึกษาพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 581 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน พนักงานครู จำนวน 56 คน และนักเรียน จำนวน 518 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป


    ผลการประเมินพบว่า
    1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านบริบทต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
    2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
    3. ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินการ ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
    4. ด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีคะแนนเฉลี่ย ( ) ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม
    5. ด้านผลกระทบ พบว่า พนักงานครูที่นำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
niramol1979 19 ก.พ. 2566 เวลา 20:35 น. 0 77
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <