LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ปฐมวัย

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาประกอบกลุ่มร่วมมือ เพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง จำนวนนับไม่เกินห้าสิบ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลอำนาจ
ผู้วิจัย        นางสาวยุพาวดี สรศิลป์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
        โรงเรียนเทศบาลอำนาจ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลอำนาจ
        อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ปีที่วิจัย    2565

บทคัดย่อ
        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2) สร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดำเนินการวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 8 คน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กับกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ระยะที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการประเมินความพึงพอใจของเด็กกลุ่มตัวอย่างเดียวกับระยะที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test (Dependent)
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. สภาพปัจจุบันเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ยังมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่ล่าช้าและขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จะเชื่อมต่อไปในระดับประถมศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องการให้ครูผู้สอนพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูมีความพร้อมที่จะพัฒนา และมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ควรนำแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาประกอบกลุ่มร่วมมือสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนให้เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
    2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาประกอบกลุ่มร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง จำนวนนับไม่เกินห้าสิบ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดประสงค์ 3) สาระการเรียนรู้ 4)กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า ไอแคร์โมเดล (ICARE Model) 5) สิ่งแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ 6) การวัดและประเมินผล โดยรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/85.48 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
    3. เด็กที่ได้รับรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาประกอบกลุ่มร่วมมือ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. เด็กมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเกมการศึกษาประกอบกลุ่มร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง จำนวนนับไม่เกินห้าสิบ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    
werapon 08 ก.พ. 2566 เวลา 12:54 น. 0 255
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^