LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

usericon

รายงานการศึกษาการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับหลักสูตรสถานศึกษา ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) เพื่อประเมินความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองขุ่นที่มีต่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 3) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่มีต่อ บ้าน วัด โรงเรียนซึ่งได้แก่ประโยชน์และผลดีของการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่มีต่อ บ้าน วัด โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 41 คน ของโรงเรียนบ้านหนองขุ่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการประเมินโครงการในครั้งนี้ คือ แบบสังเกต และ แบบสอบถาม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉลี่ย ( )
    ผลการศึกษาพบว่า
        1. ผลการประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองขุ่นตามความคิดเห็นของ พระวิทยากร ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยในโครงการ และครูประจำชั้น พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
        2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ และการบริหารจัดการตามความคิดเห็นของ พระวิทยากร ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยในโครงการ และ ครูประจำชั้น พบว่าปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านบุคลากร ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร ในภาพรวมมีความเหมาะสมพอ/เพียงอยู่ในระดับมาก ปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สถานที่ ด้านงบประมาณในภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับมากทุกรายการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีความเหมาะสม / พอเพียงอยู่ในระดับมาก                                            3. ผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตามความคิดเห็นบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ พระวิทยากร ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยในโครงการ และ ครูประจำชั้น ในด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร และด้านกิจกรรมพื้นฐานตามแนววิถีพุทธ พบว่า     กระบวนการดำเนินตามโครงการด้านการจัดการเรียนรู้ กระบวนการดำเนินงานด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร กระบวนการดำเนินงานตามโครงการด้านกิจกรรมพื้นฐานตามแนววิถีพุทธในภาพรวมพบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก    
        4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้านพัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการด้านการพัฒนาการทางจิต ด้านพัฒนาการด้านปัญญา มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกำหนดไว้
        5. ผลกระทบของโครงการ พบว่า มีผลกระทบต่อบ้าน วัด โรงเรียนและนักเรียนมีผลกระทบเชิงบวก คือ นักเรียน ครูผู้สอน และ สถานศึกษาได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมจำนวนหลายรายการ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการย่อยทุกโครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทำให้สามารถพัฒนานักเรียน ครูผู้สอน และ โรงเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และ ศรัทธาเลื่อมใสของชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^