LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567

รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระ

usericon

ชื่อเรื่อง     : รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     โรงเรียนบ้านระหว่างควน ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน : จิดาภา เพ็งช่วย
ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหว่างควน


บทคัดย่อ


รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระหว่างควน ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระหว่างควน ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระหว่างควน ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระหว่างควน ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน (เลือกแบบเจาะจงเฉพาะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (เลือกแบบเจาะจงเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 28 คน (เลือกเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถอ่านและเข้าใจข้อคำถามของแบบสอบถามความพึงพอใจ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 (เลือกเจาะจงเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6) จำนวน 31 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 31 คน (เลือกเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง)
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระหว่างควน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯Χ = 4.56, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (¯Χ = 4.66, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ กิจกรรมจัดทำวารสารระหว่างควนสัมพันธ์ (¯Χ = 4.62, S.D. = 0.59) กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน (¯Χ = 4.58, S.D. = 0.60) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (¯Χ = 4.57 S.D. = 0.68) กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน (¯Χ = 4.56, S.D. = 0.73) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (¯Χ = 4.46, S.D. = 0.65) และกิจกรรมการทำประกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (¯Χ = 4.44, S.D. = 0.76)

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระหว่างควน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯Χ = 4.67, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดกับระดับมาก โดยข้อที่ 19 ท่านเห็นว่าโรงเรียนจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องและได้รับวารสารอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (¯Χ = 4.90, S.D. = 0.30) และข้อที่ 18 ท่านเห็นว่าโรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความจำเป็นต่อการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (¯Χ = 4.39, S.D. = 0.88)
3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระหว่างควน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯Χ = 4.65, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดกับระดับมาก โดยข้อที่ 8 นักเรียนให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกครั้งเมื่อมีการสอบถามจากครูประจำชั้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (¯Χ = 4.86, S.D. = 0.43) และข้อที่ 17 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (¯Χ = 4.49, S.D. = 0.77)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^