LASTEST NEWS

21 พ.ค. 2567โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท 21 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 21 พ.ค. 2567สั่งพักใช้ตั๋วครู "ผอ.โรงเรียนดัง" ซื้อบริการนักเรียนหญิง ผิดจริงถอนใบอนุญาตทันที! 20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู

รายงานการประเมินโครงการ

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
            ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ผู้รายงาน        นางสาวณิชารินทร์ ถนอมโกมล
ปีที่ศึกษา        2564

บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้รูปแบบประเมินซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)    
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) จำนวน 37 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) จำนวน 183 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) จำนวน 183 คน รวมทั้งหมด 416 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage: %)
    ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
    1. การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.89, S.D. = 0.27)
    2.     การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) อยู่ในระดับ มากที่สุด (X =4.92, S.D. = 0.07) โดยผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 โครงการมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน และข้อ 10 ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
    3. การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) อยู่ในระดับ มากที่สุด (X =4.88, S.D. = 0.11) โดยผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 9 งบประมาณที่ใช้ในโครงการมีความเหมาะสมและใช้ตามความจำเป็น ข้อ 10 สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม และ ข้อ 12 มีการจัดป้ายนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
    4. การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) อยู่ในระดับ มากที่สุด (X =4.97, S.D. = 0.05) โดยผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100 มีมากถึง 12 ข้อ จากแบบสอบถามด้านนี้ทั้งหมด 15 ข้อ เช่น ข้อ 3 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาไว้อย่างเป็นรูปธรรม ข้อ 4 มีการจัดทำโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ข้อ 5 มีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักแก่ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น
    5.     การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับ มากที่สุด (X =4.83, S.D. = 0.09) โดยผลการประเมินของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ข้อ 6 กิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 6 กิจกรรม มีป้ายชื่อชัดเจนและมั่นคง กับข้อ 8 โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รองลงมา คือข้อ 7 กิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 6 กิจกรรม มีป้ายเพื่อให้ความรู้ และข้อ 1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียง กับข้อ 5 ครูมีการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ
    จากการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทำให้สรุปผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมของการส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ผลระดับมากที่สุด (X =4.89, S.D. = 0.27) ทางโรงเรียนควรดำเนินการต่อเนื่องต่อไป
krunicharin 24 พ.ย. 2565 เวลา 20:50 น. 0 239
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^