LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ    การประเมินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ผู้ประเมิน    นางสาวรมณี เหลี่ยมแสง
หน่วยงาน    โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2564

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เป็นรายงานการประเมินความสำเร็จของผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) โดยวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการความจำเป็น ความเหมาะสมของโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และสถานที่ งบประมาณ การบริหารจัดการ และการสนับสนุน 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของโครงการ ได้แก่ขั้นที่ 1ขั้นที่ 1 L: Learning (การเรียนรู้) ขั้นที่ 2 O: Objective (เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์)ขั้นที่ 3 M: Management (การบริหารจัดการ) ขั้นที่ 4 S: Surveying (การสำรวจตรวจสอบ)ขั้นที่ 5 A: Applying (การประยุกต์ใช้) และขั้นที่ 6 K: Knowledge management (การจัดการความรู้) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของการดำเนินโครงการเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครู 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน ผู้ปกครอง 175 คน และนักเรียน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการประเมินโครงการพบว่า
1) ผลการวิเคราะห์ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียน หล่มสักวิทยาคม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.52, SD.= 0.40) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ("X" ̅ = 4.62, SD.= 0.47) รองลงมาคือ ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ("X" ̅ = 4.57, SD.= 0.42) และโดยสรุปเห็นว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และมีความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ("X" ̅ = 3.51) ทุกรายการ
2) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("X" ̅ = 4.24, SD.= 0.49) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดบุคลากร (Man) ("X" ̅ = 4.39, SD.= 0.46) รองลงมาคือ การบริหารจัดการ (Management) ("X" ̅ = 4.29, SD.= 0.60)
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมตามมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ("X" ̅ = 3.51) ทุกรายการ
3) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของการโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("X" ̅ = 4.42, SD.= 0.54) และเมื่อพิจารณารายข้อความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นที่ 3 M : Management (การบริหารจัดการ) ("X" ̅ = 4.49, SD.= 0.53) รองลงมาคือขั้นที่ 2 O : Objective (วัตถุประสงค์) ("X" ̅ = 4.47, SD.= 0.66)
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน (("X " ) ̅= 3.51) ทุกรายการ
4) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) ของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ("X" ̅ = 4.33) และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ความคิดเห็นก็อยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความเห็นสูงสุด ("X" ̅ = 4.34) คือ ครู เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ("X" ̅ = 4.21, SD.= 0.56) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารจัดการโรงเรียน ("X" ̅ = 4.43, SD.= 0.44)
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินด้านผลผลิต (Output Evaluation) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน ("X" ̅ = 3.51) ทุกรายการ


kruann1 24 พ.ย. 2565 เวลา 08:25 น. 0 311
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^