LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.สตูล ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สตูล 25 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด !! แจ้งทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Onine) เพียงรูปแบบเดียว 25 เม.ย. 2567สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ปทุมธานี เขต 2

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 194 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 186 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

    ผลการศึกษาพบว่า
    1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 1 ข้อ คือ วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ส่วนข้อที่เหลือทั้งหมดอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความสอดคล้องของโครงการกับวิสัยทัศน์และนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 1 ข้อ คือ มีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รองลงมาคือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน และครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการ ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีความสะดวกต่อการดำเนินงานโครงการ
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 2 ข้อ คือ ครูและบุคลากรได้มีการวางแผนร่วมกันก่อนการดำเนินกิจกรรม และการวางแผนการจัดกิจกรรม คำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงการ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน มีความชัดเจน รองลงมาคือ การกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการ มีความเหมาะสม และกำหนดบทบาท ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานของโครงการ
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีทุกข้อ โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเกษตร เช่น นักเรียนรักและสนใจในการเกษตร รองลงมาคือ โรงเรียนมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนสามารถทำงานได้อย่างมีเหตุผลตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ นักเรียนประหยัด รู้จักใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
    5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2563) เทียบกับหลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2564) โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดสามอันดับแรกคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^