LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นราธิวาส - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นราธิวาส 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นนทบุรี 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครสวรรค์ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช 30 มี.ค. 2566สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-24 เม.ย.2566 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครพนม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครพนม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครปฐม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก

บทคัดย่อ

usericon


ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ของโรงเรียนก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผู้ศึกษา         นางศรีสุดา พุทธรักษา สังกัด โรงเรียนบ้านก่อนาดี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ปีที่ประเมิน      2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เพื่อความครอบคลุมในทุกส่วนขององค์ประกอบของโครงการ วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมาย 80 คน ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 32 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 32 คน การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในครั้งนี้ ผู้รายงานได้กำหนดกรอบแนวคิดของการประเมิน ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ การตรียมการภายในโครงการ 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมของบุคลากร ด้านงบประมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ 3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามมาตรการ 5 ด้าน ของสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ มาตรการด้านป้องกัน มาตรการด้านการค้นหา มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการเฝ้าระวัง มาตรการด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินนักเรียนในด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิต และความพึงพอใจในการดำเนินโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นด้านบริบท โดยเน้นความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นด้านปัจจัยนำเข้า โดยเน้นความพร้อมของบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาคารสถานที่ และทรัพยากรในด้านงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในการดำเนินโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นด้านเป็นการประเมินเกี่ยวกับมาตรการในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขใน 5 มาตรการคือ มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการค้นหา มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการเฝ้าระวังและมาตรการด้านการบริหารจัดการ แบบสอบถามฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถามนักเรียนในประเด็นความคิดเห็นของนักเรียนต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิต แบบสอบถามฉบับที่ 5 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชกการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการด้านบริบทโดยรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ได้ระดับคะแนนมากที่สุด 2 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ (4.78) ตัวชี้วัดความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ (4.69) และตัวชี้วัดที่ได้ระดับคะแนนมาก คือ ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการ (4.44)
2. ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดผ่าน คือ ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินโครงการ มีคะแนนระดับมาก (4.59)
3. ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ โดยรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ผ่านทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด 3 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดด้านการค้นหา (4.58) และตัวชี้วัดด้านการป้องกัน (4.57) และตัวชี้วัดด้านการเฝ้าระวัง (4.56) ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับคะแนนมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ (4.46) และตัวชี้วัดด้านการรักษา (4.22)
4. ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต โดยรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ผ่านทุกตัวชี้วัด โดยทุกตัวชี้วัดได้คะแนนในระดับมาก 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดความพึงพอใจชองนักเรียนต่อคุณภาพการปฏิบัติตนตามพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียน (4.18) ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของครู (4.29) ตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของนักเรียน (4.30)และตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามความคิดเห็นของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน (4.34) ตามลำดับ
5. ผลการประเมินโครงการ โดยรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านก่อนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ประเด็น และแต่ละประเด็นผ่านการประเมินเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีคะแนนประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือด้านบริบท คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมา คือด้านกระบวนการการ คิดเป็นร้อยละ 92 และด้าน ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 85 และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดย่อยของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น จำนวน 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ในจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ตัวชี้วัด และระดับมาก 6 ตัวชี้วัด


dasusri24 07 พ.ย. 2565 เวลา 07:31 น. 0 139
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^