LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของน

usericon

ชื่อผลงาน    :    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน
        โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
        สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน    :    นายธันว์ ขำทอง
หน่วยงาน    :    โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
        สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา    :    2564

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อประเมินผลผลิต (Output) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Outcome) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน IPOO Model ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) กลุ่มประชากรที่ใช้ คือ ครู จำนวน 105 คน และนักเรียน จำนวน 2,063 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เป็นแบบประเมินด้านปัจจัย นำเข้า (Input) ฉบับที่ 2 แบบประเมินระหว่างดำเนินโครงการเป็นแบบประเมินด้านกระบวนการ (Process) ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 เป็นแบบประเมินหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ โดยฉบับที่ 3 เป็นแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 8 ประการ สำหรับประเมินด้านผลผลิต (Output) และฉบับที่ 4 เป็นแบบประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการประเมิน
    ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน
“วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 ใน 4 ด้าน ปรากฏผล ดังนี้
    1. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านผลผลิต (Output) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564
โดยภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง
8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 90.62 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้
4. ด้านผลลัพธ์ (Outcome) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคำสำคัญ : การประเมินโครงการ, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ, IPOO Model
tun.kh 02 พ.ย. 2565 เวลา 15:26 น. 0 158
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^