LASTEST NEWS

06 ก.พ. 2566ศธ 04009/ว 606 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 05 ก.พ. 2566ผิดไหมที่ไม่รับสายไม่ตอบไลน์เรื่องงานในวันหยุด 05 ก.พ. 2566โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

usericon

ชื่อเรื่อง :    รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน :    นายอนุโชติ โยสุยะ
ปีการศึกษา : 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 744 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 47 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 360 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการ ซึ่งศึกษาตามกระบวนการ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดำเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแก้ไขปัญหา (Act) และแบบสอบถามผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งศึกษาผลลัพธ์/ความสำเร็จ จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านนักเรียนและผู้ปกครอง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการบรรยายความเรียง สรุปผลได้ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า
1.1 ด้านการวางแผน (Plan) ในภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 สถานศึกษามีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 9 สถานศึกษามีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
1.2 ด้านการดำเนินตามแผน (Do) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดำเนินชีวิต ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองให้มีความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
1.3 ด้านการตรวจสอบ (Check) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 11 สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนด้านความปลอดภัย
1.4 ด้านการแก้ไขปัญหา (Act) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 สถานศึกษามีการนำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 สถานศึกษามีการศึกษา/วิเคราะห์/ประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความปลอดภัย
    สรุปได้ว่ารายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้มีการดำเนินงานในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 51 รายการ
2. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน โดยครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีการประสานงานและทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 4 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมใช้งานอย่างเหมาะสม
2.2 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีการจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
2.3 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 7 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยและปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 6 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันความปลอดภัยจากปัญหาทางสังคม
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
3.1 การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
ด้านการวางแผน (Plan)
ควรปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ควรจัดทำโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบวิธีการที่ทันสมัย เช่น แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 กับบริบทสถานศึกษา การอบรมผ่านระบบ Online การจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู บุคลากรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
ด้านการดำเนินตามแผน (Do)
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านอุบัติเหตุที่เป็นปัจจุบันโดยการมอบหมายครูประจำชั้นเป็นผู้บันทึกสถิติในระดับชั้นเรียน เพื่อเป็นข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอุบัติหรือการเจ็บป่วยของนักเรียนเป็นรายภาคเรียน มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดน้อยลง ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล
ด้านการตรวจสอบ (Check)
ควรจัดให้มีแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายขึ้น และเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินการนิเทศ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในตนเองให้กับครูที่เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านการแก้ไขปัญหา (Act)
     ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ online และหลากหลายช่องทางให้มากขึ้น ควรจัดให้มีเวทีการส่งผลงานในระดับสถานศึกษาสำหรับนักเรียน ครู บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน
3.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
    ด้านการบริหารจัดการ
        ควรมีการตรวจสอบอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียน และรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
    ด้านการจัดการเรียนการสอน
ควรมีการจัดกิจกรรมการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ควรมีการแสดงระบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายการบริหารงานวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยดำเนินการ กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ และหากยังใช้หลักสูตรเดิมในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ครูจะต้องใช้เวลาสอนมากขึ้นเพื่อสอนให้ครบถ้วน
    ด้านนักเรียนและผู้ปกครอง
ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สินทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และควรมี การวางแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันความปลอดภัยจากปัญหาทางสังคม ได้แก่ แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสถานที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับขั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^