LASTEST NEWS

24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร.

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเน้นประสบการณ์และแนวคิดเสริมพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

ผู้วิจัย    นายโชคชัยพัฒน์    อุ่นเมือง

บทคัดย่อ    

การวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเน้นประสบการณ์และแนวคิดเสริมพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเน้นประสบการณ์และแนวคิดเสริมพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเน้นประสบการณ์และแนวคิดเสริมพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วิธีดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเน้นประสบการณ์และแนวคิดเสริมพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเน้นประสบการณ์และแนวคิดเสริมพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ระยะที่ 3 การศึกษาการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 59 คนได้มาโดยการใช้เลขตารางสุ่มของ เครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ใช้เวลาทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการอบรม 2) แบบทดสอบวัดความรู้ด้านความสามารถการเป็นนักวิจัยในชั้นเรียน 3) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อยุทธศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจับแบบทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ

ผลการวิจัยสรุปผล ดังนี้

     1. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเน้นประสบการณ์และแนวคิดเสริมพลังในการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประกอบด้วย 5 ส่วน 1) จุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์ 2) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 3) หลักการยุทธศาสตร์ 4) องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 4.1) ขั้นทำความรู้จักและเข้าใจตนเอง 4.2) ขั้นสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม 4.3) ขั้นลงมือปฏิบัติงานจริง 4.4) ขั้นประยุกต์ 4.5) ขั้นสะท้อนผล และองค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนิเทศ ติดตาม ซึ่งผลการประเมินยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
2.ผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ พบว่า 2.1 ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 2.2 ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวิจัยในชั้นเรียนหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ทั้งการนิเทศ ติดตามผล มีคุณภาพดีเยี่ยม และ 3) ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมมีความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การจัดการเรียนเรียนรู้ในระดับ มากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^