LASTEST NEWS

04 ธ.ค. 2566สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 646 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ธันวาคม 2566 04 ธ.ค. 2566ขันนอต “หลักเกณฑ์-วิธีสอบ” ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ห้ามทุจริตไร้ซื้อขายตำแหน่ง 04 ธ.ค. 2566“สุรศักดิ์” พร้อมแก้ปัญหาบ้านพักครู เสนอ ครม.ทำแฟลตครู 04 ธ.ค. 2566ก.ค.ศ.เตือนสอบครูผู้ช่วย ว 16/2557 สพฐ.ต้องโปร่งใส ไม่มีทุจริต 04 ธ.ค. 2566อาชีวะ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 10 จำนวน 342 อัตรา รายงานตัว 14-15 ธ.ค.2566 04 ธ.ค. 2566แผนงบ68สพฐ.เพิ่มสวัสดิการทำบ้านพักครู 04 ธ.ค. 2566สพฐ.ห่วงเด็กม.ปลาย สอบ TGAT-TPAT ไม่ทัน ออกประกาศหยุด 4-8 ธ.ค.นี้ 03 ธ.ค. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 03 ธ.ค. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 03 ธ.ค. 2566โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการ

usericon

ชื่อเรื่อง      : การประเมินโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
     Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ชื่อผู้ประเมิน        : นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร์
ปีที่ประเมิน        : ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิตของโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูผู้สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 14 รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) และผู้ปกครองผู้เรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน ได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ ดังนี้
1.    ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินโครงการความเหมาะสมด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การกำหนดกิจกรรมของโครงการฯ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ส่งเสริมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม และโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ผลการประเมินโครงการความเหมาะสมด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของ สถานประกอบการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผลการประเมินโครงการความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มuความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด มีการจัดสถานที่ในการดำเนินโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม บุคลากรให้ความสำคัญต่อการดำเนินการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา และมีการจัดโครงสร้างการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาอย่างเหมาะสม ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของสถานประกอบการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
            3. ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการ และมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ผลการประเมินตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของสถานประกอบการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
4.     ด้านผลผลิต (Product) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตรของผู้เรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ ในภาพรวมปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.00 และปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.36 ค่าของคะนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของสถานประกอบการอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ / บริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^