LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” เร่งจี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทบทวนปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุด คาดแล้วเสร็จตามวาระ 02 ธ.ค. 2565กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก จำนวน 222 อัตรา - รายงานตัว 14 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 4 รวม 78 อัตรา - รายงานตัว 14 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ธ.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท 01 ธ.ค. 2565ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ “ตรีนุช”มั่นใจกฎหมายลูก 13 ฉบับเสร็จทัน 01 ธ.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 6 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท บัดนี้-7 ธันวาคม 2565

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการ

usericon

ชื่อเรื่อง      : การประเมินโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
     Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ชื่อผู้ประเมิน        : นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร์
ปีที่ประเมิน        : ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิตของโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูผู้สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 14 รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) และผู้ปกครองผู้เรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน ได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ ดังนี้
1.    ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินโครงการความเหมาะสมด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การกำหนดกิจกรรมของโครงการฯ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ส่งเสริมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม และโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ผลการประเมินโครงการความเหมาะสมด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของ สถานประกอบการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
    2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผลการประเมินโครงการความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มuความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด มีการจัดสถานที่ในการดำเนินโครงการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม บุคลากรให้ความสำคัญต่อการดำเนินการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา และมีการจัดโครงสร้างการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาอย่างเหมาะสม ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของสถานประกอบการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
            3. ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการ และมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ผลการประเมินตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของสถานประกอบการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
4.     ด้านผลผลิต (Product) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตรของผู้เรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ ในภาพรวมปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.00 และปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.36 ค่าของคะนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพของสถานประกอบการอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ / บริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)


ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^