LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model

ชื่อผู้วิจัย นางปนัดดา มักสัมพันธุ์

สถานศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการประเมินการสร้างและพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model
2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model ด้านพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสา ของนักเรียน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model ด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model ด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากนั้น
ทำการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 103 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนกตามระดับชั้นแล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 342 คน ผู้ปกครองนักเรียน กำหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยเป็นผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบประเมินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model แบบประเมินพฤติกรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง
และมีจิตอาสาของนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า    
    1. ผลการประเมินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model ของผู้เชี่ยวชาญพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.66, S.D. = 0.17)
    2. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการประเมินด้านพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสาของนักเรียน โดยครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.42, S.D. = 0.68)
    3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการสอบถามความคิดเห็นด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.48, S.D. = 0.64)
    4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการประเมินด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.33, S.D. = 0.62)

school 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น. 0 333
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <