LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา (ส 14101)_ครูสุตชา

usericon

ชื่อเรื่อง    รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม
        เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิด และเจตคติ ของนักเรียนชั้นประถม
        ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์)
ผู้รายงาน    นางสาวสุตชา ฉิมชาญเวช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน    โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
        สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ศึกษา    2563

บทคัดย่อ
    รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดและเจตคติ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดและเจตคติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้พัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้พัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิด และเจตคติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แผนการจัด การเรียนรู้ตามทฤษฎีหมวก 6 ใบร่วมกับการสอนอ่านแบบ SQ4R วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิด และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) สื่อประสมวิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิด แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีหมวก 6 ใบร่วมกับการสอนอ่านแบบ SQ4R วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดและเจตคติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบค่าสถิติ t (t-test dependent)
    ผลการวิจัย พบว่า
        1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิด และเจตคติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 86.36/84.85
        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
        3. ทักษะของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
        4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม (ส 14101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^