LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีการศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 22 ต.ค. 2564การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-28 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนอัยยสิริ รับสมัครครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 22 ต.ค. 2564โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2564 21 ต.ค. 2564ด่วนมาก เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2565 21 ต.ค. 2564กศจ.ลำพูน ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลำพูน รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 21 ต.ค. 2564กศจ.สุพรรณบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุพรรณบุรี รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เพชรบูรณ์ รอบที่ 2/2564 21 ต.ค. 2564กศจ.ยโสธร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ยโสธร รอบที่ 2/2564

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์ส

usericon

ชื่อเรื่อง     : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ผู้วิจัย     : นายวรพจน์ บดสันเทียะ
ปีที่พิมพ์ : 2563

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์หาสมรรถนะและกระบวนการพัฒนา สู่ความเป็นครูมืออาชีพของครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)(2) เพื่อสร้างรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพ (3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพและ (4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)(ความเป็นครูมืออาชีพ ดำเนินการวิจัย 4 ระยะ 6 ขั้น คือระยะที่ 1 ประกอบด้วย ขั้นที่ 1-2 กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครูผู้สอน จำนวน 32 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะนี้ คือ แบบสอบถามความจำเป็นสมรรถนะหลักที่ต้องมีของความเป็นครูมืออาชีพ ของครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)(และแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ของครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระยะที่ 2 ประกอบด้วยขั้นที่ 3-4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสมรรถนะของครู จำนวน 9 คน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ระยะที่ 3 ประกอบด้วยขั้นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)ทุกคน จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะนี้ คือ แบบประเมินการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test) ระยะที่ 4 ประกอบด้วยขั้นที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)ตัวแทนนักเรียนและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพ และแบบประเมินความสำเร็จของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
    ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
        1. สมรรถนะหลักในการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ของครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) การประเมินตามสภาพจริง 4) การวิจัยในชั้นเรียน 5) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
        2. รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพ มี 5 ส่วนสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) การฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 2) การประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณ์ 3) การประชุมแบบปรึกษาหารือ 4) การให้คำปรึกษา 5) การประชุมเพื่อสร้างทีมแก้ไขและพัฒนาและผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สู่ความเป็นครูมืออาชีพ พบว่า ก่อนการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะ โดยรวม อยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนามีสมรรถนะ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    4. การประเมินการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สู่ความเป็นครูมืออาชีพ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก และการประเมินระดับความสำเร็จของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียน เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)สู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^