LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2564ข่าวดี! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 159 อัตรา - รายงานตัวผ่าน แอพพลิเคชันไลน์ (Line app) 8-9 พ.ย.2564 19 ต.ค. 2564กำหนดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สอบ 5-6 ก.พ. 2565 สอบ กรณีพิเศษ ปี 65 อีกครั้ง สอบ 10 ก.ย.2565 19 ต.ค. 2564จังหวัดแรก!! พิษณุโลก ประกาศแล้ว! สถานที่สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 11-12 ธ.ค.2564 นี้ 19 ต.ค. 2564"ตรีนุช" เผย 1 พ.ย.เปิดเทอมแน่ แต่อาจจะ ไม่พร้อมกันทุกแห่ง ฉีดวัคซีนนร.เดือนต.ค.ยังไม่ถึง 50% 18 ต.ค. 2564บอร์ดคุรุสภามติยืน !!! งดสอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู  18 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 18 ต.ค. 2564กศจ.อุดรธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุดรธานี รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2564 18 ต.ค. 2564กศจ.ปัตตานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ปัตตานี รอบที่ 2/2564 17 ต.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 14-22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)
ชื่อผู้วิจัย     นางวัลลภา โพธิโต
สถานศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่รายงาน     2564

บทคัดย่อ
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบ มีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) 2) เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียนอุบลรัตนราช-กัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จำนวน 7 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน 2) ครูและบุคลากรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จำนวน 153 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 114 คน บุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 คน 3) นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยคิดจากจำนวนนักเรียน 2,446 คน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 350 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ห้องเรียนละ 5 คน จำนวน 70 ห้องเรียน 4) บุคคลในชุมชน จำนวน 27 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 12 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 3) แบบประเมินด้านการสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม 4) แบบประเมินด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม 5) แบบประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม 6) แบบประเมิน ด้านการจัดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม 7) แบบประเมินด้านความสำเร็จ ของการจัดกิจกรรมการสนับสนุนโครงการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
    ผลการวิจัย พบว่า
1. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายโรงเรียนสุจริต ส่วนที่ 2 กรอบการบริหารจัดการ ส่วนที่ 3 หลักการ/ทฤษฎี ส่วนที่ 4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนที่ 5 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้วิจัยได้นำหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม PAR หลัก CSR หลัก PDCA มาออกแบบเป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า PEELS4 MODEL ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่ในระดับมากที่สุด
     2. การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการ ทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านความเหมาะสมของคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้านที่ 2 ด้านความเหมาะสมของรายละเอียดด้านการวางแผน PPCSR ด้านที่ 3 ด้านความเหมาะสมของรายละเอียด ด้านการปฏิบัติการ DPCSR ด้านที่ 4 ด้านความเหมาะสมของรายละเอียด ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน CPCSR ด้านที่ 5 ด้านความเหมาะสมของรายละเอียด ด้านการปรับปรุง APCSR ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่ในระดับมากที่สุด
    3. การทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) พบว่า ผลการประเมิน ในภาพรวม อู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1) ด้านการมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่ในระดับมาก 2) ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่ในระดับมาก 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินความคิดเห็นด้านการจัดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่ในระดับมาก และ 5 ) ด้านความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการสนับสนุนโครงการโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) อยู่ในระดับมากที่สุด
    

oddpotito 29 ส.ค. 2564 เวลา 15:48 น. 0 108
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^