LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา 21 ก.ย. 2564เร่งทำความเข้าใจฉีดวัคซีนนักเรียน 21 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- 21 ก.ย. 2564ด่วนที่สุด! การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 21 ก.ย. 2564ครม.อนุมัติตั้งศึกษาธิการภาค 20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ

Think Pair Share เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน

usericon

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย    นางทองประกาย ณ ถลาง
ปีการศึกษา    2563

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) สร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต จำนวนนักเรียน 45 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน แต่สลับข้อกัน) 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที ( )
ผลการวิจัยพบว่า
    1. ข้อมูลพื้นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ปานกลาง การสอนแบบบรรยาย และใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อ ขาดสื่อที่ดึงดูดใจให้นักเรียนตั้งใจเรียน และความต้องการในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนต้องการให้มีสื่อ ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบต่าง ๆ มีกิจกรรมกลุ่ม จากการสัมภาษณ์ครูสรุปได้ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้มาก เพราะครูจะต้องมีเทคนิควิธีสอน ที่จะเร้าความสนใจให้นักเรียนต้องการเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน รู้จักการใช้สื่อประกอบการสอน เพื่อเน้นให้นักเรียนได้คิดจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม
    2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นเรียนรู้ 3. ขั้นคู่คิด 4. ขั้นทำงานกลุ่ม 5. ขั้นตรวจสอบและทดสอบ 6. ขั้นสรุปและประเมินผล ชุดกิจกรรม ที่มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ส่วนหน้า ได้แก่ ชื่อเรื่อง คำนำ สารบัญ คำชี้แจง คำชี้แจงสำหรับครู คำชี้แจงสำหรับนักเรียน ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สาระสำคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่วนที่ 2 ส่วนการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้และตัวอย่าง กิจกรรมที่ 1-4 แบบทดสอบหลังเรียน ส่วนที่ 3 ส่วนหลัง ได้แก่ ตารางบันทึกคะแนน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลย/แนวคำตอบชุดกิจกรรม เฉลยทดสอบหลังเรียน บรรณานุกรม ประวัติผู้จัดทำ และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.47/86.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
    3. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
yasumin 31 ก.ค. 2564 เวลา 00:00 น. 0 56
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^