LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2564ศธ.บุรีรัมย์ย้ำ! หากพบครู-นร.ติดเชื้อโควิดให้สั่งปิด รร.ทันที เผยบุคลากรศึกษาฉีดวัคซีนแล้ว 60% 17 มิ.ย. 2564ยะลาพบโควิดอีก 35 ราย เจอครูติดเชื้อ สั่งปิด ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา 3 วัน 17 มิ.ย. 2564คลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ ติดเชื้อ 37 ราย 17 มิ.ย. 2564มหาสารคาม สั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาล 14 วัน - เด็กนักเรียน ติดโควิด 9 คน 17 มิ.ย. 2564คลัสเตอร์งานบวช ลาม 2 โรงเรียน เด็กติดเชื้อ + 9 ตรวจหาโควิดวุ่น กลุ่ม นร.ประถม 17 มิ.ย. 2564พะเยาป่วน! คลัสเตอร์โควิดชาติพันธุ์โผล่ เจอติดเชื้อแล้ว 7 ราย-จ่อปิดโรงเรียน 2 อำเภอ 17 มิ.ย. 2564"เสมา1"ลุยปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพิ่มทักษะเด็กขั้นสูง 17 มิ.ย. 2564เปิดเรียนได้วันเดียว "พิษณุโลก" ปิด 6 โรงเรียนหลังผู้ปกครองติดโควิด 17 มิ.ย. 2564ประกาศปิด โรงเรียนกบินทร์วิทยา พบครูติดโควิด เผยเพิ่งฉีดวัคซีนแค่ 1 คน 17 มิ.ย. 2564"อัมพร" เผย ครู กทม. รับวัคซีนแล้ว 100%

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา

usericon

การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยการดำเนิน กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 105 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา จำนวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครู ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
    ผลการประเมิน สรุปได้ ดังนี้
        1. ผลการประเมินความสอดคล้องของบริบทโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563
            1.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 1 ข้อ
             1.2 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียนมีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 , S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบาย ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ
        2. ผลการประเมินความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยการดำเนินงานโครงการส่งเสริม รักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563
            2.1 ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู มีความพร้อม ความ เหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ
            2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน มีความพร้อม ความ เหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 ,S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ
    3.    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563
        3.1    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ใน ระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ
        3.2    ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมกระบวนการดำเนินงาน มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพร้อม ความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ปีการศึกษา 2563
        4.1    ผลการประเมินด้านผลการผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวม ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่านประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ
        4.2    ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประสบผลสำเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^