LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

บทคัดย่อ

usericon

หัวข้อรายงาน    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้ประเมิน     นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชxxx
ปีที่ทำการประเมิน 2563

บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation : C) ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation : I) ของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงาน ( Process evaluation :P) ของโครงการ 4) ประเมินผลผลิต ( Product evaluation : P) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) ครู จำนวน 21 คน 2) นักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 118 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 118 คน และ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 ปรากฏดังต่อไปนี้
    1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการที่มีความเหมาะสม และโครงการมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน อยู่ในลำดับต่ำสุด
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดี อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องชัดเจน และผู้บริหารกำหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างชัดเจนอยู่ในลำดับต่ำสุด
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยผู้บริหารมีการประเมินขั้นตอนการดำเนินงานและนำผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการวางแผนในการดำเนินงานโครงการ และผู้บริหารแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างเหมาะสม อยู่ในลำดับต่ำสุด    
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่าพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในลำดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในลำดับต่ำสุด
    5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยโครงการมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ที่มีความเหมาะสม อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ที่ดีขึ้น และนักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน อยู่ในลำดับต่ำสุด


jakapongmass 20 เม.ย. 2564 เวลา 10:49 น. 0 30
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^