LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ประเมิน    นายสุเทพ ชินวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก อำเภอรัตนบุรี
        จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

บทคัดย่อ
    การประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1)เพื่อประเมินบริบทของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2)เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3)เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4)เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 ประเด็นคือ 4.1)เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 4.2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563จำนวน 11 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2563 ทุกคนจำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้
    1.ผลการประเมินบริบทของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครูและบุคลกรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดและความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
    2.ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรการบริหารของโครงการและความรู้เรื่อง แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า
        4.1 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียนทั้ง 9 กิจกรรม ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่านักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม
        4.2 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    โดยสรุปโครงการเสริมสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งในด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน และนักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม นำความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยังสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนจึงสมควรให้ดำเนินโครงการนี้ต่อไป

sutape2527 04 มี.ค. 2564 เวลา 04:06 น. 0 103
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^