LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนัก

usericon

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION
ON INTEGERS SYSTEM
FOR MATTAYOMSUKSA 1 STUDENTS,
WATSUTHARAM SCHOOL IN KHLONGSAN DISTRICT.บทคัดย่อ
โดย
นางสาวทิพย์บุบผา สาครโรงเรียนวัดสุทธาราม
สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     ทิพย์บุบผา สาคร : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน.

    การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 30 คน โดยการ สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
    ผลการวิจัยพบว่า
    1.    ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 82.39/83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 โดยประเมินคุณภาพสื่อของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 6 ท่าน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) = 4.23 หมายถึง มาก
    2.    ค่า t ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 23.53 และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ออออออออออออแ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
    3.    ผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจได้ 4.29 แสดงว่าค่าความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION
ON INTEGERS SYSTEM
FOR MATTAYOMSUKSA 1 STUDENTS,
WATSUTHARAM SCHOOL IN KHLONGSAN DISTRICT.
AN ABSTRACT
BY
TIPBUBPA SAKORN

WATSUTHARAM SCHOOL
KHLONGSAN DISTRICT UNDER THE JURISDICTION OF BANGKOK METROPOLIS

KEY WORD : COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION
    TIPBUBPA SAKORN : THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON INTEGERS SYSTEM FOR MATTAYOMSUKSA 1 STUDENTS, WATSUTHARAM SCHOOL IN KHLONGSAN DISTRICT.

    The purposes of this research were 1) to develop computer assisted instruction on integers system for Mattayomsuksa 1 students to reach criterion of 80/80, 2) to study academic achievement of students who studied with Computer Assisted Instruction before and after lessons on integers system for Mattayomsuksa 1 students, and 3) to study satisfaction of students in studying with Computer Assisted Instruction.
    This research used a sample of 30 students from Mattayomsuksa 1 that were derived through cluster random sampling. The instruments used in this research consisted of 1) Structured Interview form to ask the specialist opinions, 2) Computer Assisted Instruction on integers system for the students in Mattayomsuksa 1, 3) Quality Assessment test on Computer Assisted Instruction, 4) Academic Achievement test in Computer Assisted Instruction. and 5) Satisfactional Questionnairs.
    The research findings were :
    1. The efficiency of computer assisted instruction was 82.39/ 83.00 which is higher than the criterion provided 80/80. The evaluation of the quality of the computer assisted instruction by 6 specialists obtained a mean of 4.23 which means high quality.
    2. T – score of pretest and post-test of the sample was 23.53 and got higher academic achievement than before studying at statistic significant of 0.01.
    3. The result of analyzing their satisfaction of the students with computer assisted instruction obtained a mean of 4.29 which means that satisfaction level was high according to the provided hypothesis.


กิตติกรรมประกาศ

    งานวิจัยนี้สำเร็จลงได้ โดยได้รับความกรุณาเอาใจใส่ และความอนุเคราะห์ ให้ความรู้คำแนะนำ และกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกท่านดังรายนามต่อไปนี้
    ขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพิศาลประชานาถ เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม นายสุธีร์ วรรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทธาราม นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม นายกีรติ์กิต ศรฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทธาราม นางศริญรัตน์ วงสวาห์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม และนางสาวสนธิภา แก้วสนิท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ที่ได้กรุณาเอาใจใส่ ให้ความอนุเคราะห์ ให้ความรู้ คำแนะนำ และกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดียิ่งจนประสบความสำเร็จ
        ขอขอบคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้ให้แนวทางในการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยรวม 7 ท่าน คือ ดร.เกศินี โสขุมา นางสุนีรัตน์ สุลิ้ม นางปิยะวรรณ นาริต ดร.กฤษณะ โสขุมา นางพิธพร วงษ์วิรัติ นายเอกรัช คุ้มผิวดำ และนายสุทธิพงษ์ ศิริชัยวัฒนา ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ แก้ไข ให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสมบูรณ์มากขึ้น
    ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า ที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคุณพ่อทองมล และคุณแม่สมใจ สาคร ที่คอยสนับสนุนผู้วิจัย
    ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธาราม ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนทำให้งานวิจัยสำเร็จได้
    ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกท่าน ที่มิได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้ ที่คอยสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา
    ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีคุณค่าสามารถเป็นแนวทางในการเรียน เพื่อเสริมสร้างสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
tipbubpha 14 พ.ย. 2556 เวลา 07:00 น. 0 1,459
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^