LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกา

usericon

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกา
ผู้รายงาน        ส.ต.ต.กัมปนาท เกษแก้ว    
ชื่อเรื่อง        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
            เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิก
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
สถานศึกษา        โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            มัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
ปีที่ทำการศึกษา    2555

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งาน
โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 4) เพื่อเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ก่อนเรียนและหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 5) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5
        การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการทดลอง ลักษณะเป็นแบบกึ่งทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 10 แผน 2)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 จำนวน 10 บทเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.78 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 84.48/83.17 นั่นคือ ค่า E1 / E2 = 84.48/83.17 กล่าวคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.71 กล่าวคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ที่ผู้ศึกษาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับได้
    3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือสูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนสอบทั้งฉบับ
    4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 หลังเรียนและหลังจากทดสอบหลังเรียนแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ มีความคงทนในการเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^