LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567

รายงานการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้า

usericon

รายงานการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้า
ชื่อเรื่อง             รายงานการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง
ผู้รายงาน        สุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
โรงเรียน        โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง
ปีการศึกษา         2555

บทคัดย่อ

    รายงานการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม (D.L. Stufflebeam) ในการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วยการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่าง ใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 4) เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 26 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ปีการศึกษา 2555 จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) จำนวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ผลการประเมิน พบว่า
    ผลการประเมินโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.22, σ = 0.52) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (μ = 4.31, σ = 0.54) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ (μ = 4.29, σ = 0.49) อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น (μ = 4.21, σ = 0.49) อยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต (μ = 4.09, σ = 0.52) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.31, σ = 0.54) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.21, σ = 0.49) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.31, σ = 0.51) ผ่านเกณฑ์ การประเมินที่กำหนด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.07, σ = 0.55) ผ่านเกณฑ์ การประเมินที่กำหนด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
4.1 ด้านความขยันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.84, σ = 0.48) ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนด
4.2 ด้านความประหยัดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.97, σ = 0.64) ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนด
4.3 ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.99, σ = 0.56) ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนด
4.4 ด้านความมีวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.96, σ = 0.51) ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนด
4.5 ด้านความสุภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.12, σ = 0.59) ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนด
4.6 ด้านความสะอาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.17, σ = 0.45) ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนด
4.7 ด้านความสามัคคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.44, σ = 0.51) ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนด
4.8 ด้านความมีน้ำใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.10, σ = 0.61) ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กำหนด
                4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการธรรมนำทาง จิตสว่างใจบริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.19, σ = 0.58) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่กำหนด
nudinh2523 10 ต.ค. 2556 เวลา 20:14 น. 0 1,379
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^