LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 27 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้ง เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2567 เดือนมิถุนายน 2567 สพฐ. จัดให้เป็น “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” 27 พ.ค. 2567(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) 117 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 27 พ.ค. 2567โคราช เขต 5 บริการจัดหาที่พักให้ ผู้สอบครูผู้ช่วย วันที่ 8-9 มิ.ย. เพียงกรอก google form ภายใน 31 พ.ค.67 26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเร

usericon

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเร
[center]บทคัดย่อ[/center]

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีการศึกษา 2555
ผู้รายงาน นายกำพล ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ปีที่พิมพ์ 2555
.....................................................................................................................................................
รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ทั้ง 6 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ และการประเมินทบทวน เพื่อรายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา และเพื่อรายงานผลการประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายชัยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2555กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ครูผู้สอน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน 186 คน และนักเรียน จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการได้แก่ คู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินทบทวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครื่องมือทุกฉบับผ่านการทดลองหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น และอำนาจจำแนก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว( One - Way ANOVA )

ผลการศึกษาพบว่า
1. การดำเนินการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2555 นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2555 ได้รับการสำรวจโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านตามคู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 360 คน ได้รับการออกเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. การคัดกรองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โดยรวม พบว่า ด้านสุขภาพ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ94.44 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 5.56 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 83.33 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 15.28 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 1.39 ส่วนด้านการเรียน ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ และด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 100.00
3. การคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม พบว่า ด้านการเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 93.40 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 1.74 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 4.86 ด้านสุขภาพ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 97.22 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 1.74 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 1.04 ด้านเศรษฐกิจเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ94.79 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 2.78 และกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 2.43 ส่วนด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติดด้านเพศ และด้านความปลอดภัยเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ100.00
4. การประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตนเอง โดยรวมเป็นนักเรียนกลุ่มปกติร้อยละ 95.83 และเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาร้อยละ 4.17เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 97.30 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 96.67 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 95.56 ตามลำดับ
ในกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 13.04 รองลงมาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ10.00 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 4.44 ตามลำดับ
5. การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนที่โรงเรียนดำเนินการ ประกอบด้วย การนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์ จังหวัดสงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดตรัง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาสาหร่ายเกมส์ กีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และการจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน
6. การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้นักเรียนโดยครูประจำชั้น การอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา การนำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน (สาหร่ายเกมส์) และกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
     7. การดำเนินกิจกรรมการส่งต่อที่โรงเรียนดำเนินการประกอบด้วย การส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วย และได้รับอุบัติเหตุ
     8. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการประเมินทบทวนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลลัพธ์ครู ด้านคุณภาพระบบ และด้านผลผลิต ตามลำดับ
9. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศติดตามผลดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความคิดเห็นต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านความสามารถในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามลำดับ
10. ความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2555 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการประเมินทบทวน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ ตามลำดับ
11. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 6 ด้าน พบว่าโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
12. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2555 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
13. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ปีการศึกษา 2555 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
14. การประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 1 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านนักเรียน ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ ตามลำดับ
bksracth 09 ต.ค. 2556 เวลา 10:45 น. 0 2,229
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^