LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี ประชา

usericon

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี ประชา
ชื่อเรื่อง         รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเนินพยอม
ผู้รายงาน             นางสมหมาย บุญเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปีการศึกษา         2556

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบ้านเนินพยอม มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน 3) เพื่อศึกษากระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน9 คน จำแนกเป็นนักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 5 คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 16 แผน 2) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ การหาค่าประสิทธิภาพ การหาค่าดัชนีประสิทธิผล และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านเนินพยอม มีประสิทธิภาพ 83.88 / 84.81 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80 / 80
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( = 25.56) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน( = 14.33) และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาพบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนาร้อยละ 38.42
3. ผลการพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่ม พบว่า ก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ พอใช้ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 2.06 และหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยของรายการประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.93    
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.41 , S.D. = 0.70)
sommai171 06 ต.ค. 2556 เวลา 15:55 น. 0 1,565
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^