LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค16101 เรื่องบทประยุกต์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา    นางปิ่นลดา ฮดมาลี
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านคกงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
ปีที่พิมพ์    ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่องบทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 แผน รวม 15 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่องบทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง
0.37 – 0.70 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.953 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ การทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้รูปแบบการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน (One Group Pre – test Post – test Design ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
    1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18 /83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
    2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวน
การแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7174 ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7174 คิดเป็นร้อยละ 71.74
    3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
    4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ รหัสวิชา
ค16101 เรื่อง บทประยุกต์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67

pinlada.h 26 ก.ค. 2561 เวลา 17:08 น. 0 642
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^