LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 28 ก.พ. 2567ศึกษามาแล้ว! รู้หรือไม่ โรงเรียนไหนยังฝืนคำสั่ง "ครูนอนเวร" ร้องเรียนได้ สายด่วนการศึกษา 1579 28 ก.พ. 2567ครูเฮ! คืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศลดภาระครู “เสมา 2” เผย ศธ.ชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ 27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียน

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง                รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียน                ต้นแบบคุณธรรมชั้นนำ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ผู้รายงาน                นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
หน่วยงาน            โรงเรียนสวนศรีวิทยา
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ปี พ.ศ.                 2558

    การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ชั้นนำ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context) 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ประเมินกระบวนการ (Process) และ 4) ประเมินผลผลิต (Product) เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ (1) พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาตน คุณธรรมเพื่อพัฒนาการทำงาน และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม (2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 11 ฉบับ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน จำนวน 2,513 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2,513 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน และครูจำนวน 123 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
    สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
        1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ ตามความเห็นของผู้ปกครองมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-= 4.69 , S.D. = 0.48) และตามความเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-= 4.62 , S.D. = 0.61) เช่นกัน
        2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-= 4.50 , S.D. = 0.64)
        3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ พบว่า 1) กิจกรรมที่ดำเนินการโครงการ โดยรวมทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( x- = 4.51 , S.D.x- = 0.52) 2) ความเหมาะสมของกระบวนการในการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x-=4 .39 , S.D. x-= 0.53) และ 3) มีการติดตามการปฏิบัติกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100
        4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำแนกผลการประเมิน ได้ดังนี้
            4.1 คุณธรรมเพื่อพัฒนาตน หลังดำเนินโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้าน รักสะอาด ความสนใจใฝ่รู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง การพึ่งตนเอง การรักษาศีล 5 หรือหลักธรรมพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ และการหลีกเลี่ยงอบายมุข โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.85 จากเดิม)
            4.2 คุณธรรมเพื่อพัฒนาการทำงาน หลังดำเนินโครงการ พบว่า นักเรียน มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความอุตสาหะ ความประหยัด ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีน้ำใจ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.50 จากเดิม)
            4.3 คุณธรรมเพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม หลังดำเนินโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความกตัญญู ความเสียสละ ความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย และจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.42 จากเดิม)
            4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x-= 4.67 , S.D. x-= 0.20) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-= 4.50 , S.D. x-= 0.67) ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x-= 4.47 , S.D. x- = 0.14) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x-= 4.43 , S.D. x-= 0.12) และความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x-= 4.52 , S.D. x-= 0.05)
    
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^