LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 24 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 22 พ.ค. 2567สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 22 พ.ค. 2567สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

การพัฒนาจริยธรรมของเด็กอนุบาล2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

usericon

บทคัดย่อ

    การพัฒนาจริยธรรมของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรมและการติดตามผล ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 3) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านแดง (ซึ่งมาเรียนร่วมที่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด ดังนี้ 1) หนังสือนิทานคุณธรรม จำนวน 10 เล่ม 2) แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม จำนวน 30 แผน แผนละ 30 นาที
3) แบบการวัดการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังทดลองใช้หนังสือนิทานคุณธรรมแต่ละเล่ม มีข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ และแบบการวัดการพัฒนาจริยธรรมรวมทั้ง 10 เล่ม ก่อนและหลังทดลอง มีข้อคำถาม จำนวน 20 ข้อ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test
        ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น เล่มที่ 1-10 ระหว่างและหลังทดลองทำให้มีการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในด้านต่างๆทั้ง 10 ด้าน โดยรวมมีประสิทธิภาพโดยรวม 82.89/82.83 เมื่อพิจารณารายเล่ม พบว่า เล่มที่ 1-10 มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 83.78/80.67, 84.67/83.33, 83.78/82.00, 82.22/81.33, 81.78/80.67, 83.33/80.00, 82.67/82.00, 81.56/81.33, 81.11/80.67 และ84.00/82.67 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2) ทุกเล่ม แสดงว่าหนังสือนิทานคุณธรรม ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1-10 สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 มีพัฒนาการจริยธรรมด้านความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง ความมีวินัยต่อสังคม ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และความมีน้ำใจต่อสัตว์มากขึ้น
การพัฒนาจริยธรรมด้านต่างๆ หลังการทดลองและก่อนการทดลองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง ที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนการพัฒนาจริยธรรมหลังทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนทดลอง เมื่อพิจารณารายเล่ม พบว่า การพัฒนาจริยธรรมหลังทดลองและก่อนทดลองของเด็กอนุบาล ที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ตั้งแต่เล่มที่ 1 - 10 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนก่อนทุกเล่ม เด็กอนุบาล ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง ที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรม มีระดับการพัฒนาจริยธรรมโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( =12.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อยู่ในระดับการพัฒนาจริยธรรมดีมาก รองลงมาคือด้าน ความมีวินัยในตนเอง ความมีวินัยต่อสังคม ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และความมีน้ำใจต่อสัตย์มีระดับการพัฒนาจริยธรรมระดับดี
satit.boon 27 มิ.ย. 2561 เวลา 11:32 น. 0 581
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^