LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ลำปาง ลำพูน - ผลย้ายครู 2566 สพม.ลำปาง ลำพูน 27 ก.ย. 2566โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 ตุลาคม 2566 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครสวรรค์ 27 ก.ย. 2566ครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่น 5 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ลดเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกล เตรียมบรรจุ 1,500 โรงเรียน 27 ก.ย. 2566เสมา 2 ยอมรับ !!! สกสค.มีปัญหารุมเร้าอื้อ 27 ก.ย. 2566เสมา 1 ออกประกาศ ศธ.สกัดทุจริต

การพัฒนาจริยธรรมของเด็กอนุบาล2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

usericon

บทคัดย่อ

    การพัฒนาจริยธรรมของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรมและการติดตามผล ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 3) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านแดง (ซึ่งมาเรียนร่วมที่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิด ดังนี้ 1) หนังสือนิทานคุณธรรม จำนวน 10 เล่ม 2) แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม จำนวน 30 แผน แผนละ 30 นาที
3) แบบการวัดการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังทดลองใช้หนังสือนิทานคุณธรรมแต่ละเล่ม มีข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อ และแบบการวัดการพัฒนาจริยธรรมรวมทั้ง 10 เล่ม ก่อนและหลังทดลอง มีข้อคำถาม จำนวน 20 ข้อ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test
        ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น เล่มที่ 1-10 ระหว่างและหลังทดลองทำให้มีการพัฒนาจริยธรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในด้านต่างๆทั้ง 10 ด้าน โดยรวมมีประสิทธิภาพโดยรวม 82.89/82.83 เมื่อพิจารณารายเล่ม พบว่า เล่มที่ 1-10 มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 83.78/80.67, 84.67/83.33, 83.78/82.00, 82.22/81.33, 81.78/80.67, 83.33/80.00, 82.67/82.00, 81.56/81.33, 81.11/80.67 และ84.00/82.67 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2) ทุกเล่ม แสดงว่าหนังสือนิทานคุณธรรม ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1-10 สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 มีพัฒนาการจริยธรรมด้านความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง ความมีวินัยต่อสังคม ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และความมีน้ำใจต่อสัตว์มากขึ้น
การพัฒนาจริยธรรมด้านต่างๆ หลังการทดลองและก่อนการทดลองของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง ที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนการพัฒนาจริยธรรมหลังทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนทดลอง เมื่อพิจารณารายเล่ม พบว่า การพัฒนาจริยธรรมหลังทดลองและก่อนทดลองของเด็กอนุบาล ที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ตั้งแต่เล่มที่ 1 - 10 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนก่อนทุกเล่ม เด็กอนุบาล ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแดง ที่จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทานคุณธรรม มีระดับการพัฒนาจริยธรรมโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( =12.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อยู่ในระดับการพัฒนาจริยธรรมดีมาก รองลงมาคือด้าน ความมีวินัยในตนเอง ความมีวินัยต่อสังคม ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และความมีน้ำใจต่อสัตย์มีระดับการพัฒนาจริยธรรมระดับดี
satit.boon 27 มิ.ย. 2561 เวลา 11:32 น. 0 533
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <