LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร แล

usericon

ชื่องานวิจัย     รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา            นางสาวกาบแก้ว พรมวิหาร
สถานศึกษา        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ปีการศึกษา        2560

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียน 110 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ได้แก่
(1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5 E) จำนวน 13 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหาร และสารเสพติด เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent)

    ผลการศึกษา พบว่า
        1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04/84.27 เป็นไปตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ 80/80
        2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีค่าเท่ากับ 0.6910 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.10
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71

    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหาร และสารเสพติด รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น


    

krunanoy 22 มิ.ย. 2561 เวลา 06:37 น. 0 525
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <