LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ผู้ประเมิน        นายวันเฉลิม ไชยยงค์
ปี พ.ศ.        2561

บทคัดย่อ
    การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 70 คน ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ รูปแบบซิพพ์ (CIPP Model) เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ การจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยแบบประเมิน มี 4 ด้าน จำนวน 30 ข้อ
    การประเมินโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สรุปผล การประเมิน ดังนี้
    1. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน ระดับผลการประเมินมากที่สุด คือ คือด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือด้านบริบทอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.36 และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.26 และน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัยอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.15
    2. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
         1. ผลการประเมินด้านบริบท ในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ และความจำเป็นของโครงการ พบว่า โรงเรียนบ้านขุมคำ จัดทำโครงการจัดบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของโรงเรียน/ท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการจัดบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและครู ซึ่งเป็นการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        2. ผลการประเมินด้านปัจจัย มีองค์ประกอบ คือ การวางแผนดำเนินโครงการ การบริหารบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า มีชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ การวางแผนดำเนินโครงการ มีความชัดเจน ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ งบประมาณ อาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินงานโครงการ มีองค์ประกอบ คือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การวางแผนดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมอบหมายงานอย่างชัดเจน ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีองค์ประกอบ คือ โรงเรียนมีบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปลอดภัย สวยงาม เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีความสุขในการเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดอาคารเรียน สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        สรุปได้ว่าผลการประเมินโครงการ การจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^