LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ผู้ประเมิน        นายวันเฉลิม ไชยยงค์
ปี พ.ศ.        2561

บทคัดย่อ
    การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 70 คน ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ รูปแบบซิพพ์ (CIPP Model) เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ การจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยแบบประเมิน มี 4 ด้าน จำนวน 30 ข้อ
    การประเมินโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สรุปผล การประเมิน ดังนี้
    1. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน ระดับผลการประเมินมากที่สุด คือ คือด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือด้านบริบทอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.36 และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.26 และน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัยอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.15
    2. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
         1. ผลการประเมินด้านบริบท ในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ และความจำเป็นของโครงการ พบว่า โรงเรียนบ้านขุมคำ จัดทำโครงการจัดบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของโรงเรียน/ท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการจัดบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและครู ซึ่งเป็นการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        2. ผลการประเมินด้านปัจจัย มีองค์ประกอบ คือ การวางแผนดำเนินโครงการ การบริหารบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า มีชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ การวางแผนดำเนินโครงการ มีความชัดเจน ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ งบประมาณ อาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินงานโครงการ มีองค์ประกอบ คือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การวางแผนดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมอบหมายงานอย่างชัดเจน ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน มีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีองค์ประกอบ คือ โรงเรียนมีบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปลอดภัย สวยงาม เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีความสุขในการเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดอาคารเรียน สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        สรุปได้ว่าผลการประเมินโครงการ การจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <