LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

ผลการพัฒนารูปแบบการสอนแบบชี้แนะ(Direct Instruction)

usericon

ชื่องานวิจัย    ผลการพัฒนารูปแบบการสอนแบบชี้แนะ(Direct Instruction) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน    อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าขาวม้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ผู้วิจัย         นางอรุณี ศิริหงษ์ทอง
    ปีการศึกษา    2559
บทคัดย่อ
ผลการพัฒนารูปแบบการสอนแบบชี้แนะ(Direct Instruction) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าขาวม้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนภายใต้การชี้แนะของครูผู้สอน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการใช้รูปแบบการสอน แบบชี้แนะ (Direct Instruction) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 / 80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการใช้รูปแบบการสอน แบบชี้แนะ (Direct Instruction) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดภาคปฏิบัติก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบชี้แนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าขาวม้า (4) เพื่อศึกษาความ    พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง    การทอผ้าขาวม้า โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบชี้แนะเรื่องการทอผ้าขาวม้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง    ที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อำเภอบ้านนา จังหวัด    นครนายก จํานวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เนื่องจากโรงเรียนได้จัด    นักเรียนแต่ละห้องคละความสามารถกันเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าขาวม้า จํานวน 9 แผน คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.51 อยู่ ในเกณฑ์ มี ความเหมาะสมมากที่สุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อ มีอํานาจจําแนก (B) ระหว่าง 0.22 – 0.58 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ จํานวน 16 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.26 – 0.65 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี ประสิทธิผล สรุปผลการวิจัย
        1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอ
ผ้าขาวม้าโดยใช้รูปแบบการสอน แบบชี้แนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.78/85.66
เป็นไปตามเกณฑ์
        2.ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและ    เทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าขาวม้า โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบชี้แนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ     0.7226
3.นักเรียนมีคะแนนการทดสอบวัดภาคปฏิบัติก่อนเรียน เฉลี่ย 19.45 และมีคะแนนการทดสอบวัดภาคปฏิบัติหลังเรียน เฉลี่ย 25.64 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 7.88 มีค่าความแตกต่างยกกำลังสองเท่ากับ 62.70 นั่นหมายความว่า นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทอผ้าขาวม้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทอผ้าขาวม้า โดยใช้รูปแบบการสอนแบบชี้แนะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
arunee.banna 21 มิ.ย. 2561 เวลา 22:03 น. 0 473
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <