LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน :     รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา :     อัมพิกา ใจก่อง
กลุ่มสาระ :     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีที่ศึกษา :    2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานจำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการเรียน จำนวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2 ) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.31 / 82.59
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและ ก่อนเรียน เท่ากับ 82.59 และ 51.85 ตามลำดับ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.64
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียน เท่ากับ 86.67 และ 48.89 ตามลำดับ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.74 และผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 82.95 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
ampikar17 16 มิ.ย. 2561 เวลา 17:44 น. 0 519
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^