LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสง

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
         ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้ประเมิน สุรชัย สุทธิอาจ
ปี พ.ศ. 2561
                
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการฯ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการฯ 3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการฯ 4) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการฯ การประเมินใช้กรอบแนวคิดตามรูปแบบการประเมินโครงการ แบบ CIPP Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้มีจำนวน 182 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู จำนวน 14 คน กลุ่มที่สอง ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 153 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ โดยใช้ t – test แบบ Dependent Sample Test

    การประเมินโครงการปรากฏผล ดังนี้
     1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก ( x-bar= 4.41) โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ (S.D = 0.30) แสดงว่า ผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันและผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการโดยรวมสอดคล้องกัน
    2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x-bar= 4.27)โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ (S.D = 0.39) แสดงว่า ผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันและผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโดยรวมสอดคล้องกัน
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.44)โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ (S.D = 0.45) แสดงว่า ผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันและผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการของโครงการโดยรวมสอดคล้องกัน
    4. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พบว่า หลังดำเนินโครงการนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
    ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ต้องการให้โรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้คงไว้ พร้อมทั้งบรรจุโครงการเอาไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. โรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ผลในระดับมากยิ่งขึ้น
3. โรงเรียนควรนำเทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน อีกทั้งควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และเกิดการพัฒนาไปถึงเป้าหมายในระดับมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/ทำวิจัย ครั้งต่อไป
1. ควรจัดให้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำการประเมินโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
avikanon123 10 มิ.ย. 2561 เวลา 10:02 น. 0 615
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^