LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้วิจัย        สุรชัย สุทธิอาจ
ปี พ.ศ.    2561

บทคัดย่อ

    การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากลยุทธ์
ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้วิจัย คือ นายสุรชัย สุทธิอาจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ผู้ร่วมวิจัยเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 12 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จำนวน 60 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 133 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 60 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การดำเนินการ
ที่เป็นวงจรตามแนวคิดของ Kemmis and McTagart (ประวิต เอราวรรณ์. 2546 : 11-20) ได้ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) กำหนดระยะเวลาแต่ละวงรอบ ดังนี้ วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือดำเนินการพัฒนา 2) แบบบันทึกการดำเนินงาน 3) แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 5) แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบายและการพรรณนาวิเคราะห์

    ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้
        1. จากการดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจมาก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเจตนารมณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จาก
ผลการดำเนินการทั้ง 2 วงรอบ พบว่า นักเรียนส่วนมากสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้อย่างน่าพอใจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่า มีนักเรียนบางคนที่ยังคงแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่เหมือนเดิม คือ ด้านการมาโรงเรียนสาย พบว่า ยังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 คน สาเหตุเกิดจากนอนตื่นสายเป็นประจำ ด้านการหนีเรียน พบว่า ยังมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 คน สาเหตุเกิดจากเรียนไม่เข้าใจและการบ้านไม่เสร็จ ด้านการแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน พบว่า ยังมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 2 คน สาเหตุเกิดจากอยากไว้ทรงผมแบบดาราหรือนักกีฬา และอยากแต่งตัวให้ทันสมัย ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปอย่างเนื่อง การดำเนินงานในภาพรวม พบว่า การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และต้องอาศัยการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เข้มงวด ต่อเนื่องจากครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง เป็นเยาวชนที่เจริญงอกงามทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และยังพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
        2. ประสิทธิผลของการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
            2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินผลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับเลิกพฤติกรรม ( x-bar= 4.72) คิดเป็นร้อยละ 93.33 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
        2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.59) ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ (S.D. = 0.35) แสดงว่าครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมสอดคล้องกัน
avikanon123 10 มิ.ย. 2561 เวลา 09:57 น. 0 459
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^